Leveringen - 578973-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Birmingham: Middenbermbeveiliging

2020/S 234-578973

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Birmingham 2022
Postadres: One Brindley Place
Plaats: Birmingham
NUTS-code: UKG WEST MIDLANDS (ENGLAND)
Postcode: B12JB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mohammed Yahiah
E-mail: mohammed.yahiah@birmingham2022.com
Telefoon: +44 7951735849
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.delta-esourcing.com/respond/3JM6Z5855J
Adres van het kopersprofiel: www.birmingham2022.com
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

GSV.LOG.003 - The Supply, Install and Removal of Crowd Control Barriers

Referentienummer: GSV.LOG.003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928300 Middenbermbeveiliging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Birmingham 2022 Commonwealth Games Organising Committee (OC) is looking to engage the market for the supply, installation and removal of crowd/security control barriers.

The draft scope of works provides an outline requirement of and provides further details on the locations that would require this type of equipment

The market engagement questionnaire has been developed to seek your views on the draft scope of works and for you to provide feedback which will enable the OC to determine

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928100 Vangrails
34928110 Vangrails langs wegen
45233280 Plaatsen van middenbermbeveiliging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG WEST MIDLANDS (ENGLAND)
Voornaamste plaats van uitvoering:

West Midlands (ENGLAND).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Further details are provided in the draft scope of works.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
26/02/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Birmingham:-Safety-barriers./3JM6Z5855J

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/3JM6Z5855J

Go reference: GO-20201126-PRO-17423566

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020