Leveringen - 578982-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Runcorn: Farmaceutische producten

2020/S 234-578982

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The NHS Commissioning Board (operating under the name of NHS England)
Postadres: 2nd Floor, Rutland House
Plaats: Runcorn
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: WA7 2ES
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: David Ford
E-mail: david.ford1@nhs.net
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.england.nhs.uk/
Adres van het kopersprofiel: https://www.england.nhs.uk/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://health.atamis.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://health.atamis.co.uk
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://health.atamis.co.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NHS National Generic Pharmaceuticals Transition 2021_1

Referentienummer: CM/PHG/20/5629
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Transition and 33 % products:

CESW 15 April 2021 to 30 September 2021 (5.5 months);

LSNE 15 April 2021 to 28 February 2022 (10.5 months);

NWLN 15 April 2021 to 30 June 2022 (14.5 months);

100 % Products (All Regions): 15 April 2021 to 28 February 2022 (10.5 months).

The total maximum duration of the framework agreement to be no more than 29 months (14.5 months plus options to extend (at the Authority's sole discretion) for up to a further 14.5 months).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 62 712 282.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transition 2021_1 — CESW region (Transition and 33 % Products)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

Please refer to Document 3, Schedule 8 in the ITO documents for the list of purchasing points.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NHS National Pharmaceuticals Transition 2021_1 Offer reference number: CM/PHG/20/5629 Period of framework agreement: the total maximum duration of the framework agreement to be no more than 29 months (14.5 months plus options to extend (at the Authority's sole discretion) for up to a further 14.5 months) Potential Periods of call-offs under the framework agreement Transition and 33 % Products:

CESW 15 April 2021 to 30 September 2021 (5.5 months);

LSNE 15 April 2021 to 28 February 2022 (10.5 months);

NWLN 15 April 2021 to 30 June 2022 (14.5 months);

100 % Products (All Regions): 15 April 2021 to 28 February 2022 (10.5 months).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/04/2021
Einde: 30/09/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Options to extend (at the Authority's sole discretion) for up to a further 5.5 months.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transition 2021_1 — LSNE region (Transition and 33 % Products)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

Please refer to Document 3, Schedule 8 in the ITO documents for the list of purchasing points.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NHS National Pharmaceuticals Transition 2021_1 Offer reference number: CM/PHG/20/5629 Period of framework agreement: the total maximum duration of the framework agreement to be no more than 29 months (14.5 months plus options to extend (at the Authority's sole discretion) for up to a further 14.5 months) Potential Periods of call-offs under the framework agreement Transition and 33 % Products:

CESW 15 April 2021 to 30 September 2021 (5.5 months);

LSNE 15 April 2021 to 28 February 2022 (10.5 months);

NWLN 15 April 2021 to 30 June 2022 (14.5 months);

100 % Products (All Regions): 15 April 2021 to 28 February 2022 (10.5 months).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/04/2021
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Options to extend (at the Authority's sole discretion) for up to a further 10.5 months.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transition 2021_1 — NWLN region (Transition and 33 % Products)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

Please refer to Document 3, Schedule 8 in the ITO documents for the list of purchasing points.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NHS National Pharmaceuticals Transition 2021_1 Offer reference number: CM/PHG/20/5629 Period of framework agreement: the total maximum duration of the framework agreement to be no more than 29 months (14.5 months plus options to extend (at the Authority's sole discretion) for up to a further 14.5 months) Potential Periods of call-offs under the framework agreement Transition and 33 % Products:

CESW 15 April 2021 to 30 September 2021 (5.5 months);

LSNE 15 April 2021 to 28 February 2022 (10.5 months);

NWLN 15 April 2021 to 30 June 2022 (14.5 months);

100 % Products (All Regions): 15 April 2021 to 28 February 2022 (10.5 months).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/04/2021
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Options to extend (at the Authority's sole discretion) for up to a further 14.5 months.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transition 2021_1 — 100 % Products (all Regions)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

Please refer to Document 3, Schedule 8 in the ITO documents for the list of purchasing points.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NHS National Pharmaceuticals Transition 2021_1 Offer reference number: CM/PHG/20/5629 Period of framework agreement: the total maximum duration of the framework agreement to be no more than 29 months (14.5 months plus options to extend (at the Authority's sole discretion) for up to a further 14.5 months) Potential Periods of call-offs under the framework agreement Transition and 33 % Products:

CESW 15 April 2021 to 30 September 2021 (5.5 months);

LSNE 15 April 2021 to 28 February 2022 (10.5 months);

NWLN 15 April 2021 to 30 June 2022 (14.5 months);

100 % Products (All Regions): 15 April 2021 to 28 February 2022 (10.5 months).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/04/2021
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Options to extend (at the Authority's sole discretion) for up to a further 10.5 months.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See KPI's in procurement documents.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Runcorn.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Commercial Medicines Unit employee.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Responding to this notice; any supplier may be disqualified who does not respond to the following in the requisite manner.

1) Submission of expression of interest and procurement specific information. This procurement exercise will be conducted on the eTendering portal at http://health.atamis.co.uk Candidates wishing to be considered for this procurement exercise must register, and provide additional procurement specific information (if requested) through the eTendering portal as follows:

1.1) if not already registered, candidates should register on the eTendering portal at http://health.atamis.co.uk and click the link to register:

— agree to the user agreement,

— populate company details;

1.2) once registered, candidates must register interest as follows:

— log to the portal,

— select ‘Find Opportunities’ from the supplier home screen, use the ‘Sort by’,

— facility to find this opportunity and select the bold blue title to select,

— review opportunity details and click ‘Register Interest’,

— as you select the opportunity, you can review documents, send clarification messages, submit the response or decline to respond (if you decide not to participate in the opportunity),

1.3) There is a supplier user guide on using the system and candidates can contact the Atamis helpdesk at supporthealth@atamis.co.uk or by calling 08009956035 for technical assistance when completing responses.

2) General supplier information. To manage and assess supplier information the contracting authority requests candidates provide their company profile in the Government's supplier registration service (which has replaced sid4gov), as follows:

2.1) If not already registered (the previous sid4gov password, login and details will still be on the system), candidates must go to the following web page https://supplierregistration.cabinetoffice.gov.uk and select ‘Register’ at the top of the page. Key in details as requested to search for your company. If you do not have a D-U-N-S® Number, click on the link at the right of the page to obtain a number from D&B. Candidates must obtain a Dun and Bradstreet (D&B) D-U-N-S® Number to enable registration on the system.

2.2) Once registration is complete you are able to create and update your company profile. Candidates should ensure all the mandatory fields of their profile are completed and up to date for each procurement exercise. D&B data will be supplied automatically by D&B.

2.3) For further help or information concerning this telephone +44(0) 1614137982 or via the message function on the website.

Other contracting authorities. The framework agreement is for the benefit of other participating NHS bodies (whether acting individually, or on behalf of, or together as members of any consortia) along with any other non-NHS bodies which the participants deem necessary for the delivery of services or goods to NHS bodies, local authorities, other government departments or non-departmental public bodies charged with the delivery of healthcare or health related services.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The High Court
Postadres: Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
Internetadres: https://www.gov.uk/courts-tribunals
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020