Diensten - 579003-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Belfast: Diensten voor het verwijderen van asbest

2020/S 234-579003

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Northern Ireland Housing Executive
Postadres: 2 Adelaide Street
Plaats: Belfast
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT2 8BP
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Christopher Brown
E-mail: CHRISTOPHER.BROWN@NIHE.GOV.UK
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps
Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendersni.gov.uk/epps
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendersni.gov.uk/epps
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CTO84 - Asbestos removal Services

Referentienummer: CTO84
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90650000 Diensten voor het verwijderen van asbest
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The service will require the successful Economic Operator to remove all Asbestos Containing Materials (ACM’s) which include all Licensable Asbestos Works (LW) and on occasion some Notifiable Non Licensed Works (NNLW) and Non Licensed Asbestos Works (NLAW) at the Employers request. From the starting date the successful Economic Operator will provide a comprehensive ACM removal service which must be available 24 hours per day, 365 days per year (366 in leap year) to the Employer’s Properties located throughout Northern Ireland.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 480 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71500000 Diensten in verband met de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN NORTHERN IRELAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Please refer to the tender documents for further details.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The service will require the successful Economic Operator to remove all Asbestos Containing Materials (ACM’s) which include all Licensable Asbestos Works (LW) and on occasion some Notifiable Non Licensed Works (NNLW) and Non Licensed Asbestos Works (NLAW) at the Employers request. From the starting date the successful Economic Operator will provide a comprehensive ACM removal service which must be available 24 hours per day, 365 days per year (366 in leap year) to the Employer’s Properties located throughout Northern Ireland.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 480 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

It is anticipated, but not guaranteed, that a new procurement procedure may be initiated during the contract period and/or any extension period(s) that may be used.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Please refer to the tender documents for further details.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The estimated value shown in section II.2.6 is for the full duration of the Contract inclusive of the initial Contract period and any potential extensions. The estimated value shown in section II.2.6 is NOT an annual value.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Please refer to the tender documents for further details.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Please refer to the tender documents.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 203-494895
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/01/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/07/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/01/2021
Plaatselijke tijd: 15:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

It is anticipated, but not guaranteed, that a new procurement procedure may be initiated during the contract period and/or any extension period that may be used.

VI.3)Nadere inlichtingen:

ETendersNI is not a Housing Executive managed system. Should you experience any difficulties or have any questions regarding the system, please contact the eTendersNI help desk.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Royal Courts of Justice
Postadres: Chichester Street
Plaats: Belfast
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020