Diensten - 579010-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Coalville: Diensten in verband met de bouw

2020/S 234-579010

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: East Midlands Housing Group
Postadres: Memorial House, Stenson Road
Plaats: Coalville
NUTS-code: UKF EAST MIDLANDS (ENGLAND)
Postcode: LE67 4JP
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Michael Simpson
E-mail: michael.simpson@emhgroup.org.uk
Telefoon: +44 7595331510
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.emhgroup.org.uk/
Adres van het kopersprofiel: https://www.emhgroup.org.uk/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=9aa7e0b0-5a2e-eb11-8105-005056b64545
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=9aa7e0b0-5a2e-eb11-8105-005056b64545
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Employers Agent Services Framework

Referentienummer: DN512313
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71500000 Diensten in verband met de bouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

EMH Group are inviting tenders from suitably qualified, skilled and experienced suppliers to be appointed to a framework of five suppliers to act as employers agents to support EMH Group’s development team with their development programme on a project specific basis, and to provide peripheral services when requested.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71530000 Bouwadviezen
71540000 Coördinatie van bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF EAST MIDLANDS (ENGLAND)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

EMH Group are inviting tenders from suitably qualified, skilled and experienced suppliers to be appointed to a framework of five suppliers to act as employers agents to support EMH Group’s development team with their development programme on a project specific basis, and to provide peripheral services when requested.

The award criteria are contained within the tender documents.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2021
Einde: 28/02/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: EMH Group
Plaats: Coalville
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020