Diensten - 579011-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Londen: Administratiediensten

2020/S 234-579011

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Home Office
Postadres: 2 Marsham Street
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SW1P 4DF
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: HMPOCommercialProc@hmpo.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/organisations/home-office
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://homeoffice.app.jaggaer.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://homeoffice.app.jaggaer.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://homeoffice.app.jaggaer.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Refugee Transitions Outcomes Fund

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75100000 Administratiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Home Office is looking to place three separate contracts which will help to launch, run and evaluate the pilot Refugee Transitions Outcomes Fund (RTOF).

The three contracts will be for a fund manager, a learning and evaluation manager and a capacity builder provider.

The RTOF is focused on supporting asylum route refugees and funding will target high asylum dispersal areas, with a view to supporting those areas that experience the highest levels of asylum dispersal.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 700 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

The authority may award Lot 1 and Lot 3 to the same bidder

The authority may award Lot 2 and Lot 3 to the same bidder

The authority will not award Lot 1 and Lot 2 to same bidder.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fund Manager

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72224000 Advies over projectmanagement
75100000 Administratiediensten
75112100 Administratieve diensten voor ontwikkelingsproject
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
75200000 Diensten ten behoeve van de gemeenschap
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79212000 Auditdiensten
79212400 Uitvoeren van fraudeonderzoek
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
79311410 Economischeffectbeoordeling
79314000 Haalbaarheidsonderzoek
79315000 Sociaal onderzoek
79340000 Reclame- en marketingdiensten
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
79420000 Diensten op het gebied van management
79421000 Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
79900000 Diverse zakelijke en andere diensten
79994000 Contractenbeheer
80532000 Diensten inzake managementopleiding
85321000 Administratieve sociale diensten
85322000 Programma voor gemeenschapsacties
98000000 Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten
98133100 Ondersteunende diensten voor verbetering van openbare voorzieningen en openbare centra
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Fund Manager (FM) will be responsible for the day to day management of the RTOF. They will ensure the RTOF is on track to deliver in line with agreed milestones, report to the project delivery unit and the programme board and work closely with the learning and evaluation manager and capacity building provider. The FM will manage project contracts and funds, and monitor the overall performance of the Fund to ensure value for money. They will identify and manage risks, escalating to the Home Office where appropriate.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Learning and Evaluation Manager

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72224000 Advies over projectmanagement
75100000 Administratiediensten
75112000 Administratieve diensten voor bedrijfsactiviteiten
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
75200000 Diensten ten behoeve van de gemeenschap
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79212000 Auditdiensten
79212400 Uitvoeren van fraudeonderzoek
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
79311410 Economischeffectbeoordeling
79313000 Controle van prestaties
79314000 Haalbaarheidsonderzoek
79315000 Sociaal onderzoek
79340000 Reclame- en marketingdiensten
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
79420000 Diensten op het gebied van management
79421000 Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
79900000 Diverse zakelijke en andere diensten
79994000 Contractenbeheer
80532000 Diensten inzake managementopleiding
85321000 Administratieve sociale diensten
85322000 Programma voor gemeenschapsacties
98000000 Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten
98133100 Ondersteunende diensten voor verbetering van openbare voorzieningen en openbare centra
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This contractor will support projects with setting up and implementing data collection systems, undertake impact and process evaluation across the programme, produce and disseminate interim findings, support continuous learning and adaptive practice within projects, and produce a final evaluation of the programme.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Capability Building Provider

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72224000 Advies over projectmanagement
75100000 Administratiediensten
75112000 Administratieve diensten voor bedrijfsactiviteiten
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
75200000 Diensten ten behoeve van de gemeenschap
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79212000 Auditdiensten
79212400 Uitvoeren van fraudeonderzoek
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
79311410 Economischeffectbeoordeling
79313000 Controle van prestaties
79314000 Haalbaarheidsonderzoek
79315000 Sociaal onderzoek
79340000 Reclame- en marketingdiensten
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
79420000 Diensten op het gebied van management
79421000 Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
79900000 Diverse zakelijke en andere diensten
79994000 Contractenbeheer
80532000 Diensten inzake managementopleiding
85321000 Administratieve sociale diensten
85322000 Programma voor gemeenschapsacties
98000000 Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten
98133100 Ondersteunende diensten voor verbetering van openbare voorzieningen en openbare centra
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The capacity building provider will offer support to providers, LCAs and social investors during the mobilisation period to help develop high quality bids, support providers to attract social investment, and lay the foundations for outcomes focussed and adaptive delivery.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

This procurement will be managed electronically via the Home Office’s eSourcing Portal (JAGGAER). To participate in this procurement, participants must first be registered on the eSourcing Portal.

If you have not yet registered on the eSourcing Portal, this can be done online at https://homeoffice.app.jaggaer.com by following the link ‘To register click here’. Please note that, to register, you must have a valid DUNS number (as provided by Dun and Bradstreet) for the organisation which you are registering, who will be entering into a contract if invited to do so.

Once you have registered on the eSourcing Portal, a registered user can express an interest for a specific procurement. This is done by emailing HMPOCommercialProc@hmpo.gov.uk

Your email must clearly state: the name and reference for the procurement you wish to register for; the name of the registered supplier; and the name and contact details for the registered individual sending the email. The email will be processed and then the buyer will enable the supplier to access the procurement online via the eSourcing Portal. The registered user will receive a notification email to alert them once this has been done.

For technical assistance on use of the eSourcing Portal please contact the JAGGAER Supplier Helpdesk at customersupport@jaggaer.com or 0800 069 8630 (8.00-18.00).

Responses must be published by the date in IV.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The Secretary of State for the Home Department
Postadres: 2 Marsham Street
Plaats: London
Postcode: SW1P 4DF
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020