Diensten - 579020-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Moor Row: Financiële en verzekeringsdiensten

2020/S 234-579020

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Combined Nuclear Pension Plan Trustees Ltd
Postadres: Herdus House, Westlakes Science and Technology Park
Plaats: Moor Row
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: CA24 3HU
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Martin McGuire
E-mail: martin.mcguire@nda.gov.uk
Telefoon: +44 1925803042
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/case-studies/shared-services-alliance-ssa-for-nuclear-decommissioning-estate
Adres van het kopersprofiel: https://sharedsystems.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/3510
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://sharedsystems.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=13157&B=SELLAFIELD
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://sharedsystems.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=13157&B=SELLAFIELD
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Pensions

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Insurer of Death in Service Benefits Invitation to Tender

Referentienummer: MM000301
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66000000 Financiële en verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Trustee of the Combined Nuclear Pension Plan requires the provision of specific insured lump sum group life assurance benefits from 00.00 GMT 1 April 2021 onwards for a period of 2 years. In conducting this procurement, the Trustee is following the open procedure in compliance with The Public Contracts Regulations 2015 (PCR 2015).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66500000 Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Trustee of the Combined Nuclear Pension Plan requires the provision of specific insured lump sum group life assurance benefits from 00.00 GMT 1 April 2021 onwards for a period of 2 years. In conducting this procurement, the Trustee is following the open procedure in compliance with the Public Contracts Regulations 2015 (PCR 2015).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

When 24-month contract expires.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The anticipated total contract value of this procurement is GBP 3-4 million, there is no guarantee of this expenditure.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Selection criteria as stated in the tender documentation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Selection criteria as stated in the tender documentation.

Eventuele minimumeisen:

Selection criteria as stated in the tender documentation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Selection criteria as stated in the tender documentation.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 05/04/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Herdus House, Westlakes Science and Tech Park, Moor Row CA24 HU.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

This will be opened by Procurement after the expiry of the deadline.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

24 months.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

N/a.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Combined Nuclear Pension Plan Ltd
Postadres: Herdus House, Westlakes Science and Technology Park
Plaats: Moor Row
Postcode: CA24 3HU
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Combined Nuclear Pension Plan Ltd
Postadres: Herdus House, Westlakes Science and Technology Park
Plaats: Moor Row
Postcode: CA24 3HU
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Any appeals should be promptly brought to the attention of the contact specified in Section I above, and will be dealt with in accordance with the requirements of the Public Contracts Regulations 2015. Any appeals must be brought within the timescales specified by the applicable law, including without limitation, the Public Contracts Regulations 2015. In accordance with the Public Contracts Regulations 2015, the contracting authority will also incorporate a minimum 10 calendar day standstill period from the date information on award of contract is communicated to tenderers.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Combined Nuclear Pension Trustees Ltd
Postadres: Herdus House, Westlakes Science and Technology Park
Plaats: Moor Row
Postcode: CA24 3HU
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020