Diensten - 579031-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Leicester: Onderhoud van straatverlichting

2020/S 234-579031

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ESPO
Postadres: Barnsdale Way, Grove Park, Enderby
Plaats: Leicester
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: LE19 1ES
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Place and Environment Procurement Team
E-mail: tenders@espo.org
Telefoon: +44 1162944065
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.espo.org/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Local Authority Services

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

256_20 Highway Electrical Connections Provided by Independent Connection Providers

Referentienummer: 256_20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50232100 Onderhoud van straatverlichting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

A national framework agreement for the provision of highway electrical connections on DNO/IDNOs networks and private cables. The framework will also cover minor installation works and fault finding on private cables. All suppliers must be accredited under the National Electricity Registration Scheme (NERS) presently operated by Lloyds Register.

The requirement is split into 2 lots. Tenders can be submitted for one or both lots.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 14 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Highway Electrical Connections on DNO/IDNOs Networks (Contestable Works) Provided by Independent Connection Providers

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
45233139 Onderhoud van hoofdwegen
45233293 Plaatsen van straatmeubilair
45316000 Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
45316211 Installeren van verlichte verkeersborden
45317300 Elektrische installatiewerkzaamheden voor elektrische distributietoestellen
50232000 Onderhoud van installaties voor straatverlichting en verkeerslichten
50232100 Onderhoud van straatverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1 is for highway electrical connections on DNO/IDNOs networks (contestable works) provided by independent connection providers.

The following information is applicable to all lots:

ESPO has established a commercial trading company, ESPO Trading Ltd, whose target clients are third sector organisations such as national and local charities, public sector mutual organisations and other organisations involved in the delivery of services to or for the public sector. The successful supplier may be asked to enter into an additional separate framework agreement (the Second Framework) with ESPO Trading Ltd on materially similar terms to that found in the tender pack to be entered into by ESPO itself.

Any second framework agreement will be a purely commercial agreement and will, for the avoidance of doubt, not be governed by the Public Contract Regulations 2015 or other public procurement legislation. ESPO TradingLtd may enter into the second framework agreement with the successful supplier and make it available to third sector clients who themselves are not required to follow the Public Contracts Regulations 2015 or other public procurement legislation. Accordingly, this is provided for bidders' information only.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Non-price / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Social Value / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The framework agreement has the option to extend for up to a further 24 months. The total estimated value stated in Section II.1.7) includes the option period.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

An eAuction process may be used to award subsequent call off contracts following the reopening of competition among the parties to the framework agreement.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Highway Electrical Connections on DNO/IDNOs Networks (Contestable Works) and Privately-owned Networks, and Minor Installation Works Provided by Independent Connection Providers

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
45233139 Onderhoud van hoofdwegen
45233293 Plaatsen van straatmeubilair
45316000 Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
45316211 Installeren van verlichte verkeersborden
45317300 Elektrische installatiewerkzaamheden voor elektrische distributietoestellen
50232000 Onderhoud van installaties voor straatverlichting en verkeerslichten
50232100 Onderhoud van straatverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Highway Electrical Connections on DNO/IDNOs networks (contestable works) and privately-owned networks and minor installation works provided by independent connection providers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Non-price / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Social value / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The framework agreement has the option to extend for up to a further 24 months. The total estimated value stated in Section II.1.7) includes the option period.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

An eAuction process may be used to award subsequent call off contracts following the reopening of competition among the parties to the framework agreement.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 170-412564
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Highway Electrical Connections on DNO/IDNOs Networks (Contestable Works) Provided by Independent Connection Providers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cable Test Ltd
Postadres: Hare Hall, 5 Hanging Hill Lane
Plaats: Brentwood
NUTS-code: UKH3 Essex
Postcode: CM13 2HY
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Electrical Testing Ltd
Postadres: The Bridge, Acle
Plaats: Norwich
NUTS-code: UKH15 Norwich and East Norfolk
Postcode: NR13 3AT
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Granite Engineering Ltd
Postadres: St George's House
Plaats: Leicester
NUTS-code: UKF21 Leicester
Postcode: LE1 1QZ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Highways and Konnection Services Ltd
Postadres: First Central 200, 6th Floor, 2 Lakeside Drive
Plaats: London
NUTS-code: UKI LONDON
Postcode: NW10 7FQ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: J Geraghty Ltd
Postadres: Lowfields Way, Lowfields Industrial Estate, Elland
Plaats: Halifax
NUTS-code: UKE4 West Yorkshire
Postcode: HX5 9DA
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 200 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Highway Electrical Connections on DNO/IDNOs Networks (Contestable Works) and Privately-owned Networks, and Minor Installation Works Provided by Independent Connection Providers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cable Test Ltd
Postadres: Hare Hall, 5 Hanging Hill Lane
Plaats: Brentwood
NUTS-code: UKH3 Essex
Postcode: CM13 2HY
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: E.ON Energy Solutions Ltd
Postadres: Westwood Way, Westwood Business Park
Plaats: Coventry
NUTS-code: UKG33 Coventry
Postcode: CV4 8LG
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Electrical Testing Ltd
Postadres: The Bridge, Acle
Plaats: Norwich
NUTS-code: UKH15 Norwich and East Norfolk
Postcode: NR13 3AT
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Granite Engineering Ltd
Postadres: St George's House
Plaats: Leicester
NUTS-code: UKF21 Leicester
Postcode: LE1 1QZ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Highways and Konnection Services Ltd
Postadres: First Central 200, 6th Floor, 2 Lakeside Drive
Plaats: London
NUTS-code: UKI LONDON
Postcode: NW10 7FQ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: J Geraghty Ltd
Postadres: Lowfields Way, Lowfields Industrial Estate, Elland
Plaats: Halifax
NUTS-code: UKE4 West Yorkshire
Postcode: HX5 9DA
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 800 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

As a Central Purchasing Body as defined by the EU Procurement Directive 2014/24/EU, the framework agreement is open for use by public bodies (defined at https://www.espo.org/ESPO/media/Documents/FAQs/ESPO-s_powers_to_trade__website_-2016-12-22.pdf) that also fall into one of the following classifications of user throughout all administrative regions of the UK: local authorities; educational establishments (including academies); central government departments and agencies; police, fire and rescue and coastguard emergency services; NHS and HSC bodies, including ambulance services; registered charities; registered social landlords; the Corporate Office of the House of Lords, the Corporate Officer of the House of Commons or any public body established by or under the Scotland Act 1998 or any Act of the Scottish Parliament. Details of the classification of end user establishments and geographical areas are available at: http://www.espo.org/About-us-%281%29/FAQs/Legal

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The Royal Court of Justice
Postadres: The Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Information on deadlines(s) for review procedures can be found in Part 3, Chapter 6 of the Public Contracts Regulations 2015.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020