ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paslaugos - 579061-2019

Submission deadline has been amended by:  9548-2020
06/12/2019    S236    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Usługi w zakresie obsługi parkingów

2019/S 236-579061

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Krochmalna 13j
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 20-401
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Tomczyk
E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Tel.: +48 814665710

Adresy internetowe:

Główny adres: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Krochmalna 13j
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 20-401
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Kryczka
E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Tel.: +48 814665732

Adresy internetowe:

Główny adres: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zdm-lublin.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: gminna jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania (SPP) na terenie miasta Lublin

Numer referencyjny: ZP-PS.221.1.34.2019
II.1.2)Główny kod CPV
63712400
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia obejmuje:

1. etap I – prace przygotowawcze, m.in.: opracowanie projektu lokalizacji parkomatów w SPP, dostawa, montaż, zaprogramowanie oraz uruchomienie parkomatów, wdrożenie i administrowanie usługami płatności za parkowanie, zorganizowanie Biura SPP, uruchomienie komputerowego centrum przetwarzania danych, wdrożenie i administrowanie usługami płatności za postój pojazdów, dostarczenie sprzętu i oprogramowania do sprawowania nadzoru i do prowadzenia windykacji należności, przeszkolenie pracowników Zamawiającego;

2. etap II – zarządzanie SPP, m.in.: prowadzenie Biura SPP, monitorowanie i kontrola SPP, bieżąca obsługa, naprawa oraz konserwacja urządzeń do obsługi SPP, naprawa urządzeń oraz aktualizacja oprogramowania, zorganizowanie opróżniania skarbców parkomatów, bieżące utrzymanie terenu SPP, odnawianie oznakowania poziomego, aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu w SPP.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51214000
30144400
38730000
51610000
64210000
71330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania (SPP) na terenie miasta Lublin.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

2.1. etap I – prace przygotowawcze, m.in.: opracowanie projektu lokalizacji parkomatów w SPP, dostawa, montaż, zaprogramowanie oraz uruchomienie parkomatów, wdrożenie i administrowanie usługami płatności za parkowanie, zorganizowanie Biura SPP, uruchomienie komputerowego centrum przetwarzania danych, wdrożenie i administrowanie usługami płatności za postój pojazdów, dostarczenie sprzętu i oprogramowania do sprawowania nadzoru i do prowadzenia windykacji należności, przeszkolenie pracowników Zamawiającego;

2.2. etap II – zarządzanie SPP, m.in.: prowadzenie Biura SPP, monitorowanie i kontrola SPP, bieżąca obsługa, naprawa oraz konserwacja urządzeń do obsługi SPP, naprawa urządzeń oraz aktualizacja oprogramowania, zorganizowanie opróżniania skarbców parkomatów, bieżące utrzymanie terenu SPP, odnawianie oznakowania poziomego, aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu w SPP.

3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich prac objętych zamówieniem wskazane i opisane w opisie przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w szczególności:

3.1. obsługa Biura SPP;

3.2. serwisowanie i obsługa parkomatów, urządzeń i systemów informatycznych;

3.3. kontrola uiszczenia opłaty, wystawienie wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, wykonywanie zdjęć pojazdów;

3.4. bieżące utrzymanie terenu SPP, kontrola i odnawianie stanu oznakowania SPP.

Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy (zał. nr 7 do SIWZ).

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.

Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą.

Art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii parkomatu z koniecznością wymiany / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii parkomatu bez konieczności wymiany / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii systemu informatycznego lub innych urządzeń / Waga: 9
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia – 4 lata od dnia zawarcia umowy, w tym:

1) etap I – do 31.3.2020 r.;

2) etap II – od dnia 1.4.2020 r. do upływu 4 lad od dnia zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:

— wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5 muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie, z zastrzeżeniem zapisów pkt 5.1.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobligowany jest wykazać:

1) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usług w przedmiocie obsługi strefy płatnego parkowania, obejmujących swoim zakresem łącznie każdy z poniższych warunków:

— dostarczenie i zamontowanie parkomatów (każda usługa),

— pobieranie przez okres minimum 18 miesięcy (dotyczy okresu zrealizowanego) opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (każda usługa),

— pobieranie opłat za pomocą minimum 100 sztuk parkomatów udostępnionych przez Wykonawcę (łącznie dla wykazanych usług).

Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie).

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4.5.2017 r. (C-387/14) doświadczenie konsorcjanta nie powinno być traktowane jako doświadczenie całego konsorcjum. Doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego prac. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze „wsparcia” pozostałych jego członków w trybie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wartość usług w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/01/2020
Czas lokalny: 10:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, POLSKA, pokój nr 9 (I piętro)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Zamawiający przewiduje publikację kolejnego ogłoszenia w 2023 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu JEDZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny być podpisane przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia odnoszących się do Wykonawcy oraz podmiotów,o których mowa pkt 4.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba,której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. rozporządzenia.

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 5 ustawy Pzp.

11. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp.

12. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 ogłoszenia wynosi 60 dni.

13. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób biorących udział w realizacji zamówienia zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

14. Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 250 000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 0/100).

15. Oferty należy składać w postaci elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem platformy e‑Zamawiający poprzez link: https://zdm-lublin.ezamawiajacy.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie.

2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.4 i 2.5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Skarga do sądu.

3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 20-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/12/2019