Diensten - 579062-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-St Austell: Technische dienstverlening op het gebied van boorspoeling

2020/S 234-579062

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 213-523091)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eden Geothermal Ltd
Postadres: Foundation Building, Eden Project, Bodelva
Plaats: St Austell
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: PL24 2SG
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: tenders@edengeothermal.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.edengeothermal.com
Adres van het kopersprofiel: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA42854

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Drilling Fluids (Mud) Services for Drilling a Geothermal Well

Referentienummer: EGL-ITT-C054
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71331000 Technische dienstverlening op het gebied van boorspoeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Provision of drilling fluids services and provision of mud material during drilling operations for a deep geothermal well.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 213-523091

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
In plaats van:
Datum: 05/03/2021
Te lezen:
Datum: 12/03/2021
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 16:30
Te lezen:
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 16:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Submission deadline extension issued to help mitigate difficulties caused by Covid-19 pandemic.