Diensten - 579064-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Motherwell: Maatschappelijke diensten

2020/S 234-579064

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 232-574076)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: North Lanarkshire Council
Postadres: Civic Centre, Windmillhill Street
Plaats: Motherwell
NUTS-code: UKM84 North Lanarkshire
Postcode: ML1 1AB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Manager, Quality Assurance
E-mail: QualityAssurance@northlan.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.northlanarkshire.gov.uk
Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00010

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Flexible Framework for Self Directed Support including Care at Home Services

Referentienummer: NLC-CPT-20-070
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85310000 Maatschappelijke diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

North Lanarkshire Council (the ‘Council’) propose to establish a flexible framework with external providers (‘Contractors’) to support the critical service delivery to children, young people and adults who have been assessed as requiring support to design, develop and achieve real lives in line with the Social Care (Self Directed Support) (Scotland) Act 2013.

The approach to establish this framework is in accordance with Regulation 74 (Social and Other Specific Services). The Council propose a maximum framework duration of ten (10) years.

A flexible approach to the operation of this framework will apply. The Council will have annual published entry points for additional contractors to apply to join the framework on the same terms as current contractors.

It is anticipated that full retendering will only be necessary when there is a change to the requirements.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 232-574076

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
In plaats van:
Datum: 15/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 17/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Submission date revised