Diensten - 579066-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Diensten voor onderwijs en opleiding

2020/S 234-579066

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jisc Services Ltd
Postadres: 4 Portwall Lane
Plaats: Bristol
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BS1 6NB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Claire Forkner
E-mail: procurement@jisc.ac.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.jisc.ac.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: National Education and Research Network Provider
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Brill Online Journals Collection Read and Publish

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Jisc is seeking to enter into a contract with Koninklijke Brill NV for electronic journals in the areas of humanities, social sciences, law and science.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 559 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jisc is seeking to enter into a contract with Koninklijke Brill NV to offer the opportunity to Jisc member institutions to subscribe to and publish open access articles in its e-journals. Koninklijke Brill NV owns the IPR to the e-journals and is the sole supplier of this unique content, which will be paid for and used by Jisc member institutions, not Jisc itself. The agreement will run from 1 January 2020 to 31 December 2021.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The contract value is an estimate based on the aggregate sum of the licence fees that will be paid to the supplier by Jisc member institutions; Jisc Collections itself makes no payment to the supplier for this service.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Koninklijke Brill NV owns the IPR to the e-journals and is the sole supplier of this unique content.. Therefore Jisc is clear that the arrangement falls within the IPR derogation, contained within Regulation 32(2)(b)(iii) of the Public Contracts Regulations 2015, permitting Jisc to enter into the direct award.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Koninkliijke Brill NV
Postadres: 2 Plantijnstraat
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2321 JC
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 559 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Jisc Services Ltd
Plaats: Bristol
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Jisc Services Ltd will incorporate a standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to suppliers. This notification provides information on the award decision. The standstill period, which will be for a minimum of 10 calendar days, provides time for suppliers to challenge the award decision before the contract is entered into. The Public Contracts Regulations 2015 article 91 provides for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court(England, Wales and Northern Ireland).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020