Diensten - 579076-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Londen: Drukkerijdiensten

2020/S 234-579076

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: London and Partners
Postadres: 2 More London, Riverside, 6th Floor
Plaats: London
NUTS-code: UKI44 Lewisham and Southwark
Postcode: SE1 2RR
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Rob Palmer
E-mail: rpalmer@londonandpartners.com
Telefoon: +44 2072345687
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.londonandpartners.com/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Printing Services

Referentienummer: PRO 88
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79810000 Drukkerijdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79810000 Drukkerijdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI44 Lewisham and Southwark
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

To support London and Partners marketing and promotional programmes we have a dedicated in-house design team that deliver print and digital design requests across the business. In addition, we currently use a number of freelance and agency suppliers to support with a high volume of work and who supply services for our ERDF funded programmes.

London and Partners wishes to source a number of suppliers to provide print services to support two separate delivery work streams:

1) support of our in-house team across London and Partners marketing and promotional business areas;

2) deliver dedicated works for our MIBP and BGP programmes.

The framework will run for 3 years with option to extend for further 1 years on 3 x 12-month basis.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 36
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ERDF funding.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 169-410353

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: PRO88
Benaming:

Provision of Printing Services

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
24/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Pensord Group
Plaats: Blackwood, Wales
NUTS-code: UKL24 Powys
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Rapidity
Plaats: London
NUTS-code: UKI44 Lewisham and Southwark
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: CLOC
Plaats: London
NUTS-code: UKI44 Lewisham and Southwark
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 292 000.00 GBP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: London and Partners
Postadres: 2 More London, Riverside, 6th Floor
Plaats: London
Postcode: SE1 2RR
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: rpalmer@londonandpartners.com
Telefoon: +44 2072345687
Internetadres: https://www.londonandpartners.com/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: London and Partners
Plaats: London
Postcode: SE1 2RR
Land: Verenigd Koninkrijk
Internetadres: https://www.londonandpartners.com/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

N/A

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: London and Partners
Plaats: London
Postcode: SE1 2RR
Land: Verenigd Koninkrijk
Internetadres: https://www.londonandpartners.com/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
22500000 Drukplaten of -cilinders of andere drukmiddelen
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI44 Lewisham and Southwark
Voornaamste plaats van uitvoering:

N/a

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N/a

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 36
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 292 000.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: n/a
Plaats: n/a
NUTS-code: UKI44 Lewisham and Southwark
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

N/a

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

N/a

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1.00 EUR