Tjenesteydelser - 579080-2019

06/12/2019    S236

Danmark-Hjørring: Rådgivning i forbindelse med byggeri

2019/S 236-579080

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Kommune
CVR-nummer: 29189382
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Andreas Andreasen
E-mail: andreas.andreasen@hjoerring.dk
Telefon: +45 72336575
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/119023468.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.hjoerring.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/119023468.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/119023468.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

12 nye boliger Aage Holms Vej 8 prækvalifikation

Sagsnr.: 82.20.00-G01-88-19
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der skal udføres om- og udbygning på Aage Holms Vej 8, projektet omfatter 12 nye boliger til multihandicappede som integreres med eksisterende bygninger og dets funktioner.

Tryk her https://permalink.mercell.com/119023468.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 250 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Hjørring Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte ydelse omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af 12 nye bo-enheder samt servicearealer.

Der indgås kontrakt for totalrådgivning på grundlag af samlet udbudsmateriale, og opgaven skal udføres i henhold til de krav og forudsætninger som er beskrevet i nærværende opgavebeskrivelse, ydelsesbeskrivelsen og kontraktens bestemmelser.

Aftalen indgås på grundlag af kontraktudkast som er en del af udbudsgrundlaget. Den endelige kontrakt vil blive tilrettet i overensstemmelse med det vindende tilbud.

Samlet opgave forventes udført i henhold til hovedtidsplan for projektet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudsgiver og organisationsplan / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og kvalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Energirigtig byggeri og drift / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 250 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 08/05/2020
Slut: 29/11/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Fagtilsyn arkitekt eller ingeniør, alt incl. Der afgives pris på i alt 25 tilsyn byggeledelse AMK (B) under udførelsen (pkt. 9.35 - 9.36 iht. YBL),

- Bistand i forbindelse med idriftsætning og drift (pkt. 9.59 iht. YBL),

- Samlet optionspriser (arbejder under udførelse).

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Positiv egenkapital og positiv soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Indenfor de sidste 2 regnskabsår skal egenkapital og soliditetsgrad være positive.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste: Det er et minimumskrav, at ansøger har relevant erfaring i form af mindst 2 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år (afhængigt af hvornår ansøger etablerede eller begyndte med sin virksomhed). Med sammenlignelige referencer anses nybyggeri eller større ombygninger, der i kompleksitet og omfang minder om det udbudte, hvor ansøgeren har ydet totalrådgivning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 2 sammenlignelige referencer og max 7.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/01/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/02/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter dden ag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/12/2019