Paslaugos - 579123-2019

Submission deadline has been amended by:  26908-2020
06/12/2019    S236

Nederland-Haarlem: Diensten in verband met software

2019/S 236-579123

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Haarlem
Nationaal identificatienummer: 50647371
Postadres: Zijlvest 39
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2011 VB
Land: Nederland
Contactpersoon: Rob Bosma
E-mail: tender@haarlem.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.haarlem.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/486f62c218992ce9507e020991b16088
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: TenderNed
Plaats: TenderNed
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/486f62c218992ce9507e020991b16088
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VTH applicatie

Referentienummer: 2019/....
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72260000 Diensten in verband met software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Betreft een applicatie voor 300 actieve gebruikers, gemeente Haarlem 160 000 inwoners, gemeente Zandvoort 17 000 inwoners.

— het gebruik van de benodigde software/applicatie voor de duur van de overeenkomst,

— het opleveren van de benodigde documentatie voor beheer en gebruikers, specifiek gemaakt voor de geïnstalleerde omgeving,

— de installatie/implementatie van de gevraagde applicatie(s) en functionaliteiten,

— het implementeren en opleveren van de gevraagde koppelingen ten behoeve van gegevens uitwisseling tussen het DSO, de te leveren applicatie en back-office applicaties van de gemeente Haarlem,

— het geven van de benodigde opleidingen voor beheer en gebruikers, conform de aangeboden omgeving,

— het benodigde project management ten behoeve van de implementatie van de te leveren software/applicatie(s) en koppelingen,

— de op te leveren applicatie dient een SaaS omgeving te zijn, waarbij de 2 gemeenten door 1 ambtelijke organisatie bediend kunnen worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL324 Agglomeratie Haarlem
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betreft een applicatie voor 300 actieve gebruikers, gemeente Haarlem 160 000 inwoners, gemeente Zandvoort 17 000 inwoners:

— het gebruik van de benodigde software/applicatie voor de duur van de overeenkomst,

— het opleveren van de benodigde documentatie voor beheer en gebruikers, specifiek gemaakt voor de geïnstalleerde omgeving,

— de installatie/implementatie van de gevraagde applicatie(s) en functionaliteiten,

— het implementeren en opleveren van de gevraagde koppelingen ten behoeve van gegevens uitwisseling tussen het DSO, de te leveren applicatie en back-office applicaties van de gemeente Haarlem,

— het geven van de benodigde opleidingen voor beheer en gebruikers, conform de aangeboden omgeving,

— het benodigde project management ten behoeve van de implementatie van de te leveren software/applicatie(s) en koppelingen,

— de op te leveren applicatie dient een SaaS omgeving te zijn, waarbij de 2 gemeenten door 1 ambtelijke organisatie bediend kunnen worden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1) Implementatieplan / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: 2) Visie Partnerschap / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 3) Functionaliteiten van de applicatie / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: 4) Demo / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: 5) Interview / Weging: 10
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1.4.2020 en heeft een looptijd van 10 jaar, waarvan 5 jaar initieel, met daarna de mogelijkheid voor opdrachtgever om de overeenkomst 2 keer te verlengen tegen tenminste dezelfde voorwaarden. De 1e verlengingsoptie kent een duur van 3 jaar en de 2e 2 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1.4.2020 en heeft een looptijd van 10 jaar, waarvan 5 jaar initieel, met daarna de mogelijkheid voor opdrachtgever om de overeenkomst 2 keer te verlengen tegen tenminste dezelfde voorwaarden. De 1e verlengingsoptie kent een duur van 3 jaar en de 2e 2 jaar.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/01/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/01/2020
Plaatselijke tijd: 16:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Simon de Vrieshof 1
Plaats: Haarlem
Postcode: 2019 HA
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Fax: +31 883610156

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/12/2019