Paslaugos - 579123-2019

Submission deadline has been amended by:  26908-2020
06/12/2019    S236

Nederland-Haarlem: Diensten in verband met software

2019/S 236-579123

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Haarlem
Nationaal identificatienummer: 50647371
Postadres: Zijlvest 39
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2011 VB
Land: Nederland
Contactpersoon: Rob Bosma
E-mail: tender@haarlem.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.haarlem.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/486f62c218992ce9507e020991b16088
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: TenderNed
Plaats: TenderNed
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/486f62c218992ce9507e020991b16088
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VTH applicatie

Referentienummer: 2019/....
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72260000 Diensten in verband met software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Betreft een applicatie voor 300 actieve gebruikers, gemeente Haarlem 160 000 inwoners, gemeente Zandvoort 17 000 inwoners.

— het gebruik van de benodigde software/applicatie voor de duur van de overeenkomst,

— het opleveren van de benodigde documentatie voor beheer en gebruikers, specifiek gemaakt voor de geïnstalleerde omgeving,

— de installatie/implementatie van de gevraagde applicatie(s) en functionaliteiten,

— het implementeren en opleveren van de gevraagde koppelingen ten behoeve van gegevens uitwisseling tussen het DSO, de te leveren applicatie en back-office applicaties van de gemeente Haarlem,

— het geven van de benodigde opleidingen voor beheer en gebruikers, conform de aangeboden omgeving,

— het benodigde project management ten behoeve van de implementatie van de te leveren software/applicatie(s) en koppelingen,

— de op te leveren applicatie dient een SaaS omgeving te zijn, waarbij de 2 gemeenten door 1 ambtelijke organisatie bediend kunnen worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL324 Agglomeratie Haarlem
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betreft een applicatie voor 300 actieve gebruikers, gemeente Haarlem 160 000 inwoners, gemeente Zandvoort 17 000 inwoners:

— het gebruik van de benodigde software/applicatie voor de duur van de overeenkomst,

— het opleveren van de benodigde documentatie voor beheer en gebruikers, specifiek gemaakt voor de geïnstalleerde omgeving,

— de installatie/implementatie van de gevraagde applicatie(s) en functionaliteiten,

— het implementeren en opleveren van de gevraagde koppelingen ten behoeve van gegevens uitwisseling tussen het DSO, de te leveren applicatie en back-office applicaties van de gemeente Haarlem,

— het geven van de benodigde opleidingen voor beheer en gebruikers, conform de aangeboden omgeving,

— het benodigde project management ten behoeve van de implementatie van de te leveren software/applicatie(s) en koppelingen,

— de op te leveren applicatie dient een SaaS omgeving te zijn, waarbij de 2 gemeenten door 1 ambtelijke organisatie bediend kunnen worden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1) Implementatieplan / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: 2) Visie Partnerschap / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 3) Functionaliteiten van de applicatie / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: 4) Demo / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: 5) Interview / Weging: 10
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1.4.2020 en heeft een looptijd van 10 jaar, waarvan 5 jaar initieel, met daarna de mogelijkheid voor opdrachtgever om de overeenkomst 2 keer te verlengen tegen tenminste dezelfde voorwaarden. De 1e verlengingsoptie kent een duur van 3 jaar en de 2e 2 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1.4.2020 en heeft een looptijd van 10 jaar, waarvan 5 jaar initieel, met daarna de mogelijkheid voor opdrachtgever om de overeenkomst 2 keer te verlengen tegen tenminste dezelfde voorwaarden. De 1e verlengingsoptie kent een duur van 3 jaar en de 2e 2 jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/01/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/01/2020
Plaatselijke tijd: 16:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Simon de Vrieshof 1
Plaats: Haarlem
Postcode: 2019 HA
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Fax: +31 883610156
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/12/2019