Paslaugos - 579170-2019

06/12/2019    S236

Lenkija-Łódź: Programinės įrangos tiekimo paslaugos

2019/S 236-579170

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Uniwersytet Łódzki
Nacionalinis registracijos Nr.: PL 724-000-32-43
Adresas: ul. Narutowicza 68
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
Pašto kodas: 90-136
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Sebastian Rudziński
El. paštas: przetargi@uni.lodz.pl
Telefonas: +48 426354353
Faksas: +48 426354326

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.uni.lodz.pl

Pirkėjo profilio adresas: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: uczelnia publiczna
I.5)Pagrindinė veikla
Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wytworzenie i utrzymanie systemu do zarządzania biobankiem

Nuorodos numeris: 119/ZP/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72268000 Programinės įrangos tiekimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania, wdrożenia i utrzymania systemu do zarządzania biobankiem.

3.2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków projektu: Infrastruktura badawcza biobanków i zasobów biomolekularnych BBMRI-ERIC, nr projektu w UŁ: B1711000000757000, nr decyzji MNISW DIR/WK/2017/2018/01-1 z dnia 12.12.2018 r.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 406 504.00 PLN
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72253200 Sistemų palaikymo paslaugos
72254000 Programinės įrangos tikrinimas
72265000 Programinės įrangos sąrankos paslaugos
72310000 Duomenų apdorojimo paslaugos
48000000 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania, wdrożenia i utrzymania systemu do zarządzania biobankiem.

2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków projektu: Infrastruktura badawcza biobanków i zasobów biomolekularnych BBMRI-ERIC, nr projektu w UŁ: B1711000000757000, nr decyzji MNISW DIR/WK/2017/2018/01-1 z dnia 12.12.2018 r.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Przedmiot zamówienia będzie zrealizowane w terminie 13 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

5. Okres wsparcia wdrożonego przez Wykonawcę systemu będzie wynosił 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 406 504.00 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 37
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków projektu: Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC, nr projektu w UŁ: B1711000000757000, nr decyzji MNISW DIR/WK/2017/2018/01-1 z dnia 12.12. 2018 r.

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu,

— spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie;

c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał:

c1) co najmniej 1 usługę wdrożenia systemu informatycznego o wartości min. 200 000 PLN netto klasy BIMS/LIMS lub wykonanie co najmniej 5 usług wdrożeń systemów klasy BIMS w jednostkach naukowych lub prowadzących działania z zakresu biobankowania materiału biologicznego w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

przez wdrożenie rozumie się zakończenie procesu instalacji, konfiguracji i parametryzacji, w wyniku którego system informatyczny działa w trybie pracy produkcyjnej;

c2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym:

c2.1) kierownika projektu, który brał udział w roli kierownika lub zastępcy kierownika projektu w co najmniej 1 projekcie informatycznym w obszarze biobanków (produkcji lub wdrażania systemów klasy BIMS), wdrożonym i uruchomionym produkcyjnie do dnia składania ofert,

c2.2) specjalisty informatyka w zakresie wdrożenia oprogramowania, który brał udział w tej roli w co najmniej 1 projekcie informatycznym obejmującym wdrożenie systemu klasy BIMS/LIMS dla więcej niż 5 użytkowników w jednostce posiadającej więcej danych niż od 1 000 dawców, wdrożonym do dnia składania, w którym uruchomiony został moduł migracji danych między systemami.

Pozostałe informacje znajdują się w treści SIWZ.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Przedmiot zamówienia będzie zrealizowane w terminie 13 miesięcy licząc od daty podpisania umowy, według poniższego harmonogramu:

Etap nr 1:

1. Analiza przedwdrożeniowa – termin zakończenia I etapu – 30 dni od daty podpisania umowy.

Etap nr 2:

1. Wersja MVP – termin zakończenia II etapu – 60 dni od daty podpisania umowy.

Etap nr 3:

1. Wersja Beta – zgodnie z ustaleniami analizy przedwdrożeniowej.

Etap nr 4:

1. Wdrożenie produkcyjne – termin zakończenia nie później niż 10 m-cy od podpisania umowy.

2. Okres stabilizacji min. 30 dni – termin zakończenia nie później niż 13 m-cy od podpisania umowy.

3. Odbiór końcowy – po zakończeniu okresu stabilizacji oraz nieprzerwanej pracy systemu przez 7 dni bez zgłoszenia błędu lub zastrzeżeń w zakresie wydajności systemu.

Okres wsparcia wdrożonego przez Wykonawcę systemu będzie wynosił 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 08/01/2020
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 07/03/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 08/01/2020
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Gmach rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego przy Narutowicza 68, 90-136 Łódź, POLSKA, sala konferencyjna nr 222.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.

8.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.

8.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Szczegółowy opis podstaw wykluczenia zawiera pkt 8 SIWZ.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (punktacja SIWZ):

9.1.1. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda oświadczenia aktualnego na dzień składania ofert stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ) zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Unii Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

9.6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

9.6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

9.6.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

9.6.3. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

9.6.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

9.6.5. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

9.6.6. wykazu potwierdzającego, że Wykonawca wykonał – w okresie ostatnich 3 lat przed terminie składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę wdrożenia systemu informatycznego o wartości min. 200 000 PLN netto klasy BIMS/LIMS lub wykonanie co najmniej 5 usług wdrożeń systemów klasy BIMS w jednostkach naukowych lub prowadzących działania z zakresu biobankowania materiału biologicznego (zał. nr 3a do SIWZ),

9.6.7. wykazu potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie (zał. nr 3b do SIWZ):

c2.1) kierownika projektu,

c2.2) specjalisty informatyka.

9.7. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

Szczegółowy opis wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera pkt 9 SIWZ.

21.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena oferty brutto (C) – 60 %,

2. Funkcjonalność systemu (F) – 10 %,

3. Licencjonowanie systemu (S) – 10 %,

4. Pakiet godzin rozwojowych (R) – 20 %.

Szczegółowy opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert zawiera pkt 21 SIWZ.

3) Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zawiera pkt 23 SIWZ.

4) Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty został przez Zamawiającego opisany w pkt 14 SIWZ.

5) Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości: 6 000 PLN (słownie zł: sześć tysięcy złotych). Wpłacona przez Wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera pkt 12 SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
01/12/2019