Servicios - 579214-2019

06/12/2019    S236

Hungría-Budapest: Servicios de sistemas y apoyo

2019/S 236-579214

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_20976077
Dirección postal: Csokonai utca 3.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1081
País: Hungría
Persona de contacto: Hausenbalsz Máté
Correo electrónico: hausenblasz.mate@nisz.hu
Teléfono: +36 18966041
Fax: +36 14594217
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nisz.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001357622019/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001357622019/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: elektronikus közigazgatási közszolgáltatások

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Géptermek üzemeltetés támogatása és karbantartása

Número de referencia: EKR001357622019
II.1.2)Código CPV principal
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Géptermek üzemeltetés támogatási és karbantartási szolgáltatásainak ellátása

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Budapest

II.2.4)Descripción del contrato:

Géptermek erősáramú rendszereinek, szünetmentes áramforrásainak (UPS), Diesel aggregátorainak, klimatizálási rendszereinek, aktív és passzív tűzvédelmi rendszereinek, gépterem felügyeleti rendszereinek, biztonsági rendszereinek, aktív és passzív EMC védelmének, réz és optikai kábelezési rendszereinek (UTP, FFP, MM, SM) üzemeltetés támogatási és karbantartási szolgáltatásainak ellátása (7 budapesti telephelyen, 17 darabszámú gépterem, összesen 1 207 m2-en; összes áramellátási kapacitás: 9 011 kVA (beépített UPS berendezések összteljesítménye)), továbbá szakértői konzultációs órakeret biztosítása (299 óra) a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 12 hónapig.

A beszerzés tárgyát képező feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: További egy fő szakember bevonása az M.2. A) alkalmassági kritérium tekintetében előírt szakemberen felül. / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: További egy fő szakember bevonása az M.2. B) alkalmassági kritérium tekintetében előírt szakemberen felül. / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

A szerződés időtartama Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával (Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés lejártát megelőző 30. napig írásban tájékoztatja Ajánlattevőt) 3 hónappal meghosszabbítható.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

A szerződés időtartama Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával (Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés lejártát megelőző 30. napig írásban tájékoztatja Ajánlattevőt) 3 hónappal meghosszabbítható.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési részszempont esetén): 0–10.

A pontszámok kiosztásának módszere:

Az árra vonatkozó értékelési részszempontok esetében fordított arányosítás, míg a minőségi kritériumok esetében a pontkiosztás.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.

A megkövetelt igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1.§ (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatolni.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:

Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a benyújtandó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész „alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimum követelménynek megfelel-e.

Alkalmasság igazolására – az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:

M.1.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésében, 22. § (1)-(2), (4) és (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (gépterem üzemeltetés támogatási és/vagy karbantartási szolgáltatások ellátása tárgyban teljesített) vagy azzal egyenértékű szolgáltatások ismertetése a legalább az alábbi tartalommal:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (nap, hónap, évben megadva)),

— a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),

— szerződés keretében nyújtott szolgáltatások ismertetése olyan részletezettséggel, hogy abból Ajánlattevő alkalmassága megállapítható legyen,

— szerződés keretében nyújtott szolgáltatás megnevezése és mennyisége, különösen az érintett gépterem alapterülete (nm-ben kifejezve) és áramellátási kapacitása (azaz a beépített UPS berendezések összteljesítménye kVA-ben megadva); amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó szolgáltatás nyújtására került sor, a nyilatkozatban meg kell adni, hogy a megadott mennyiségből milyen mennyiségű az alkalmasság igazolására vonatkozó szolgáltatás,

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (Dokumentáció III/B. fejezet 2. számú melléklet.)

M.2.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Ajánlattevőnek Ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania:

a) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot (Dokumentáció III/B. fejezet 3. számú melléklet) az alábbi adattartalommal:

— a bevonni kívánt szakember neve,

— az alkalmasság megítélése szempontjából releváns végzettség, képzések megnevezése, melyen a szakember részt vett,

— alkalmasság megítélése szempontjából releváns szakmai gyakorlat megnevezése és időtartama (hónapban megadva),

— alkalmassági követelmény megjelölése, melyre igénybe kívánja venni a szakembert.

b) a bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségeit igazoló okirat egyszerű másolatát,

c) a teljesítésbe bevonni kívánt és a fentiek szerinti módon bemutatott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. (Dokumentáció III/B. fejezet 4. számú melléklet.)

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7) és (9), (11) bekezdései alapján kell eljárnia.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M.1. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített (de legfeljebb a felhívás feladásának napjától számított 6 éven belül megkezdett), gépterem karbantartási és/vagy üzemeltetés támogatási tevékenységre vonatkozó referenciával, amelyet legalább összesen 900 m2-t elérő területű és minimum összesen 400 kVA áramellátási kapacitású (azaz a beépített UPS berendezések összteljesítménye) gépterem/géptermek tekintetében végzett az alábbi szakterületeken:

— Erősáramú rendszerek;

— Szünetmentes áramforrások (UPS);

— Diesel aggregátor;

— Klimatizálási rendszere;

— Aktív és passzív tűzvédelmi rendszerek;

— Gépterem felügyeleti rendszerek;

— Biztonsági rendszerek;

— Aktív és passzív EMC védelem, szűrés;

— Réz és optikai kábelezési rendszerek (UTP, FFP, MM, SM).

A fentiek szerinti referenciát legfeljebb három szerződéssel teljesítheti ajánlattevő, úgy, hogy azoknak összességében szükséges tartalmaznia valamennyi fenti szakágra vonatkozó karbantartási és/vagy üzemeltetés támogatási tevékenységet.

Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatással egyenértékűnek tekinti a gépterem üzemeltetés támogatási és/vagy karbantartási szolgáltatást, amennyiben a szolgáltatás legalább az alábbi feladatokra kiterjed:

— géptermi áramellátási rendszer karbantartás, hibaelhárítás,

— géptermi 3 fázisú szünetmentes rendszer karbantartás, hibaelhárítás,

— géptermi technológiai hűtési rendszer karbantartás, hibaelhárítás, és

— géptermi tűzjelző és gázzal oltó rendszer karbantartás.

M.2.

Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 4 fő az alábbiakban meghatározott képzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel:

A) 1 fő gépészmérnök, aki rendelkezik minimum 36 hónap tapasztalattal géptermi technológiai hűtési rendszerkarbantartás, hibaelhárítás témakörökben, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes Rittal vagy Airdale szerviz minősítéssel;

B) 1 fő villamos technikus, aki rendelkezik az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes AEG Protect UPS szerviz minősítéssel;

C) 1 fő szakember, aki rendelkezik az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kibocsájtott, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes tűzvédelmi szakvizsga oklevéllel;

D) 1 fő szakember, aki rendelkezik az illetékes rendőrhatóság által kiállított, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes biztonságtechnikai szerelő igazolvánnyal.

A III.1.3) pontban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
Referencia de la disposición legal, reglamentaria o administrativa correspondiente:

54/2014. BM rend.; 375/2011. Korm. rend.

III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

A szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 27/A. § és a 135. § (1), és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidővel, átutalással történik.

Nyertes ajánlattevő az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít ki és azzal együtt nyújt be. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás és a szerződéstervezetben előírt további mellékletek.

Az ajánlattétel, az átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).

A teljesítésigazolási, fizetési feltételekkel kapcsolatos további előírásokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/01/2020
Hora local: 08:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/01/2020
Hora local: 10:00
Lugar:
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2) és Kbt. 68.§-ban foglaltak szerint kerül sor.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Ajánlatkérő a dokumentációt szerkeszthető formában is Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó.

2. Jelen közbeszerzési eljárásban a szakmai ajánlatot az ajánlattételi lap alkotja.

3. Az eljárás nyelve magyar.

4. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

5. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (5) bekezdés).

6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

7. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8)).

8. Az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben – figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott – a Közbeszerzési dokumentum, a Kbt., a 321/2015 (X. 30.) valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.

9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Hausenblasz Máté, lajstromszáma: 00723

10. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában, az ajánlati kötöttség 2 hónapban meghatározott időtartama alatt 60 napot ért.

11. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A) kötbérek:

— késedelmi kötbér: késedelmes naponként a nettó havi vállalkozási díj 1 %-a,

— meghiúsulási kötbér: havi átalánydíj 12-szeresének 20 %-a,

— titoktartási kötbér: titoksértésenként 10 000 000 HUF.

B) biztosítékok:

— teljesítési biztosíték: havi átalánydíj 12-szeresének 5 %-a,

— jótállási biztosíték: havi átalánydíj 12-szeresének 5 %-a.

12. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.

13. Jelen eljárás vonatkozásában nincs lehetőség részajánlat benyújtására. Ennek indoka: Szakterületenként azért nem lehet, mivel az egyes meghibásodások esetén nem minden esetben lehet az elsődleges hiba alapján a szükséges javítási kompetenciát meghatározni (lehetnek áramellátási problémák látszólagos gépészeti gondok hátterében). A géptermekkel szemben megfogalmazott, NISZ által vállalt szolgáltatási szintek biztosítása érdekében nincs idő arra, hogy egy újabb riasztás és újabb behatárolás megfelelő idő alatt lezajlódjon. Teljesítési helyszínenként fizikai és információ biztonsági okokból kifolyólag Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattételi lehetőséget.

14. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes Ajánlattevő az összegezés megküldése napját követő 11. napig benyújtsa Ajánlatkérő számára az alábbi berendezésekre vonatkozó, az adott berendezés gyártója vagy MAGYARORSZÁG-i képviseletének aláírásra jogosult képviselőjétől származó nyilatkozatot, amely az alább meghatározott berendezésekre hivatkozva tartalmazza, hogy nyertes ajánlattevő jogosult alkatrész vásárlásra legalább jelen szerződés teljes időtartama alatt:

a) Rittal CMC, LCP eszközök

b) Airdale Folyadékhűtő

c) AEG Protect UPS

d) Cummins diesel

15. Nyertes Ajánlattevő köteles a szerződés teljes intervalluma alatt érvényes, legalább 25 000 000 HUF értékű szakmai – informatikai gép/szerverterem karbantartási és/vagy support és/vagy javítási szolgáltatások – felelősségbiztosítással rendelkezni.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/12/2019