Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Usługi - 579550-2019

06/12/2019    S236    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Zakopane: Usługi sporządzania map

2019/S 236-579550

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Tatrzański
Krajowy numer identyfikacyjny: 736–17–20–593
Adres pocztowy: ul. Chramcówki 15
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Zając, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane
E-mail: zp@powiat.tatry.pl
Tel.: +48 182023930
Faks: +48 182017104

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiat.tatry.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Digitalizacja weryfikacja poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla obrębu Witów w jednostce ewidencyjnej Kościelisko oraz obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin

Numer referencyjny: ZP.272.6.2019
II.1.2)Główny kod CPV
71354000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem prac będących przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Prace modernizacyjne mają za zadanie dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Witów w jednostce ewidencyjnej Kościelisko oraz obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, włączenie tej bazy danych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a także poprawa jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków obrębów Suche i Witów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zwanym dalej „OPZ” stanowiącym załączniki nr 8a i nr 8b do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 150 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obręb Witów w jednostce ewidencyjnej Kościelisko

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354100
71354300
71355000
48610000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamawiający informuje że lokalizacja realizowanej usługi to: Kraj: Polska, województwo: małopolskie, powiat: tatrzański, jednostka ewidencyjna: Kościelisko, obręb ewidencyjny: Witów, Id: 121704_2.0402

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi polegające na wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB dla obrębu Witów w jednostce ewidencyjnej Kościelisko zgodnie z „OPZ” stanowiącym załączniki nr 8a do SIWZ.

2. Prace muszą być prowadzone w etapach:

Etap I

1) Zgłoszenie pracy geodezyjnej w PODGiK w Zakopanem;

2) Pozyskanie danych i materiałów z PODGiK w Zakopanem;

3) Analiza istniejącej dokumentacji geodezyjnej znajdującej się w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz przedstawienie jej zamawiającemu;

4) Uzupełnienie roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz;

5) Wykonanie wywiadu terenowego oraz bezpośrednich pomiarów terenowych uzupełniających, dotyczących budynków oraz pozyskanie informacji opisowych dotyczących budynków i lokali;

6) Aktualizacja roboczej bazy danych ewidencyjnych oraz jej uzupełnienie o dane dotyczące budynków i lokali;

7) Przekazanie zamawiającemu do kontroli roboczej bazy danych dotyczącej budynków i lokali oraz operatu technicznego z wykonanych prac etapu I;

8) Kontrola i odbiór etapu I.

Etap II

1) Weryfikacja ewidencyjnych map analogowych oraz zebranie informacji umożliwiających uzupełnienie bazy danych EGiB zgodnie z modelem pojęciowym danych EGiB w zakresie: jednostek ewidencyjnych, obrębów ewidencyjnych, granic działek, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, klasoużytków, budynków, nieruchomości lokalowych, podmiotów ewidencyjnych;

2) Weryfikacja i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji dotyczących stanów prawnych nieruchomości oraz właścicieli i władających;

3) Uzgodnienie styków z sąsiednimi powiatami, jednostkami lub obrębami;

4) Wykonanie terenowych pomiarów geodezyjnych lub fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie §37-39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

5) Wykonanie ostatecznego porównania danych geometrycznych i opisowych EGiB;

6) Przekazanie zamawiającemu wyników prac Etapu II do kontroli w postaci operatu technicznego, zasilenie bazy danych EGiB wynikami prac etapu I i II;

7) Kontrola i odbiór etapu II.

Etap III

1) Przygotowanie i udział w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) Udział w rozpatrzeniu uwag wniesionych podczas wyłożenia;

3) Skompletowanie oraz przekazanie do końcowej kontroli operatu ewidencji gruntów i budynków celem ujawnienia zmian w bazie danych EGiB;

4) Kontrola końcowa przez zamawiającego operatu ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej zgodnie z OPZ dla kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie realizacji zadania.

3. Jeśli w opisach SIWZ w tym w OPZ występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.

4. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

5. Zamawiający zastrzega, iż usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania są przeznaczone do użytku przez osoby fizyczne w tym pracowników zamawiającego w związku, z czym wymaga wykonania zamówienia z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

6. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu przetargowym udzielać zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0073/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obręb Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354100
71354300
71355000
48610000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamawiający informuje że lokalizacja realizowanej usługi to: kraj: Polska, województwo: małopolskie, powiat: tatrzański, jednostka ewidencyjna: Poronin, obręb ewidencyjny: Suche, Id: 121704_2.0504

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi polegające na wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB dla obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin zgodnie z „OPZ” stanowiącym załączniki nr 8b do SIWZ.

2. Prace muszą być prowadzone w etapach:

Etap I

1) Zgłoszenie pracy geodezyjnej w PODGiK w Zakopanem;

2) Pozyskanie danych i materiałów z PODGiK w Zakopanem;

3) Analiza istniejącej dokumentacji geodezyjnej znajdującej się w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz przedstawienie jej zamawiającemu;

4) Uzupełnienie roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz;

5) Wykonanie wywiadu terenowego oraz bezpośrednich pomiarów terenowych uzupełniających, dotyczących budynków oraz pozyskanie informacji opisowych dotyczących budynków i lokali;

6) Aktualizacja roboczej bazy danych ewidencyjnych oraz jej uzupełnienie o dane dotyczące budynków i lokali;

7) Przekazanie zamawiającemu do kontroli roboczej bazy danych dotyczącej budynków i lokali oraz operatu technicznego z wykonanych prac etapu I;

8) Kontrola i odbiór etapu I.

Etap II

1) Weryfikacja ewidencyjnych map analogowych oraz zebranie informacji umożliwiających uzupełnienie bazy danych EGiB zgodnie z modelem pojęciowym danych EGiB w zakresie: jednostek ewidencyjnych, obrębów ewidencyjnych, granic działek, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, klasoużytków, budynków, nieruchomości lokalowych, podmiotów ewidencyjnych;

2) Weryfikacja i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji dotyczących stanów prawnych nieruchomości oraz właścicieli i władających;

3) Uzgodnienie styków z sąsiednimi powiatami, jednostkami lub obrębami;

4) Wykonanie terenowych pomiarów geodezyjnych lub fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie §37-39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

5) Wykonanie ostatecznego porównania danych geometrycznych i opisowych EGiB;

6) Przekazanie zamawiającemu wyników prac Etapu II do kontroli w postaci operatu technicznego, zasilenie bazy danych EGiB wynikami prac etapu I i II;

7) Kontrola i odbiór etapu II.

Etap III

1) Przygotowanie i udział w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) Udział w rozpatrzeniu uwag wniesionych podczas wyłożenia;

3) Skompletowanie oraz przekazanie do końcowej kontroli operatu ewidencji gruntów i budynków celem ujawnienia zmian w bazie danych EGiB;

4) Kontrola końcowa przez zamawiającego operatu ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej zgodnie z OPZ dla kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie realizacji zadania.

3. Jeśli w opisach SIWZ w tym w OPZ występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.

4. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

5. Zamawiający zastrzega, iż usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania są przeznaczone do użytku przez osoby fizyczne w tym pracowników zamawiającego w związku, z czym wymaga wykonania zamówienia z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

6. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu przetargowym udzielać zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0073/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 163-400786
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP.272.6.2019
Część nr: 1
Nazwa:

Obręb Witów w jednostce ewidencyjnej Kościelisko

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Geo-Art Geodezja i Budownictwo – Justyna Polaczek
Krajowy numer identyfikacyjny: 676-179-20-64
Adres pocztowy: ul. Rynek 38
Miejscowość: Czarny Dunajec
Kod NUTS: PL21
Kod pocztowy: 34-470
Państwo: Polska
E-mail: geoart@fr.pl
Tel.: +48 601467739
Faks: +48 1826575793
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 010 853.66 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 150 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP.272.6.2019
Część nr: 2
Nazwa:

Obręb Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z dnia 16.10.2018 roku, poz. 1986 ze zm.), przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 25.6 i 25.7 SIWZ wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Przepisy dotyczące odwołania i skargi zostały szczegółowo uregulowane w dziale VI postanowieniami art. 179–198g ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/12/2019