29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 579826-2020

02/12/2020    S235

Irlandia-Dublin: Różny sprzęt transportowy i części zapasowe

2020/S 235-579826

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dublin Bus/Bus Atha Cliath
Krajowy numer identyfikacyjny: N/A
Adres pocztowy: 21 Phibsboro Road
Miejscowość: Dublin 7
Kod NUTS: IE061 Dublin
Państwo: Irlandia
Osoba do kontaktów: Colin Young
E-mail: colin.young@dublinbus.ie
Tel.: +353 17033473
Faks: +353 18303126
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dublinbus.ie
Adres profilu nabywcy: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/358
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

PSQ for the Supply and Delivery of Fuel and Exhaust Treatment Components

Numer referencyjny: OJEU 03.2020
II.1.2)Główny kod CPV
34900000 Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

The purpose of this pre-selection questionnaire (‘PSQ’) is to enable the contracting entity to evaluate the suitability of applicants and to arrive at a shortlist of potential suppliers for a framework. It is intended that following PSQ evaluation, a number of applicants will be invited to tender for the specific requirements of the framework. The framework will be for a 3-year period with a provision for two one year extensions. The value over the 5 years is estimated at EUR 1.8 million.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 800 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34224200 Części innych pojazdów
34320000 Mechaniczne części zapasowe, z wyłączeniem silników i części silników
34913000 Różne części zapasowe
42122180 Pompy paliwowe
42124211 Części pomp paliwowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: IE061 Dublin
II.2.4)Opis zamówienia:

The purpose of this pre-selection questionnaire (‘PSQ’) is to enable the contracting entity to evaluate the suitability of applicants and to arrive at a shortlist of potential suppliers for a framework. It is intended that following PSQ evaluation, a number of applicants will be invited to tender for the specific requirements of the framework. The framework will be for a 3-year period with a provision for two one year extensions. The value over the 5 years is estimated at EUR 1.8 million.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 090-214195
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

PSQ for the Supply and Delivery of Fuel and Exhaust Treatment Components

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Irish Commercials
Krajowy numer identyfikacyjny: 73370
Adres pocztowy: Millennium Park
Miejscowość: Naas
Kod NUTS: IE06 Eastern and Midland
Państwo: Irlandia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 800 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 800 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Four Courts
Adres pocztowy: Inns Quay
Miejscowość: Dublin
Państwo: Irlandia
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/11/2020