Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 579863-2019

06/12/2019    S236

België-Brussel: Gegevensverwerkingsdiensten

2019/S 236-579863

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 198-481504)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GIAL/i-CITY
Nationaal identificatienummer: 0449.971.914_22290
Postadres: Jacqmainlaan 95
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Olivier Lens
E-mail: olivier.lens@i-city.brucity.be
Telefoon: +32 22295467
Fax: +32 22295519
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://i-city.brucity.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355249

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beheer-en beschrijvingssystem van archief (BBS) en digitaal archiefsysteem (DAS)

Referentienummer: GIAL-2019074PO-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72310000 Gegevensverwerkingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderwerp van deze opdracht bestaat in het installereren, implementeren, configureren en het onderhouden van (i) een beheer- en beschrijvingssysteem van het Archief van de Stad Brussel en (ii) een digitaal archiefsysteem, alsook in de dienst na verkoop met betrekking tot deze systemen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/12/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 198-481504

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Excel-bestanden gecorrigeerd.