Servicios - 579904-2019

06/12/2019    S236

Polonia-Łódź: Servicios profesionales relacionados con la informática

2019/S 236-579904

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 175-426528)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Politechnika Łódzka Centrum Mistrzostwa Informatycznego
Dirección postal: ul. Żeromskiego 116
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 95-035
País: Polonia
Persona de contacto: Beata Sujka
Correo electrónico: beata.sujka@p.lodz.pl
Teléfono: +48 426312686
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://plodz.ezamawiajacy.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługi platformy sprzętowej dla systemu e-learning CMI wraz z repozytorium GIT oraz dla systemu on-line judge

Número de referencia: CMI.383.2.2019.U.
II.1.2)Código CPV principal
72590000 Servicios profesionales relacionados con la informática
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług platformy sprzętowej jako specjalizowanego urządzenia (zwany dalej platformą sprzętową) oraz przeprowadzenie instruktażu i udzielenie wsparcia szkoleniowo-wdrożeniowego przez cały okres trwania umowy, z możliwością wykupu po zakończeniu świadczenia usług. Usługi platformy sprzętowej świadczone będą na potrzeby systemu e-learning, repozytorium GIT oraz systemu on-line judge. Wykonawca udostępni niezbędny sprzęt, infrastrukturę umożliwiający eksploatowanie nw. systemów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00), w ramach działania 3.2 „Innowacyjne działania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska C...

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/12/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 175-426528

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 03/12/2019
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 12/12/2019
Hora local: 13:00
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 03/12/2019
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 12/12/2019
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: