Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 579906-2019

06/12/2019    S236

Polonia-Varsovia: Servicios de programación de software y de consultoría

2019/S 236-579906

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 215-527901)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Dirección postal: ul. Wspólna 2/4
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-926
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Błońska
Correo electrónico: zamowienia@miir.gov.pl
Fax: +48 222738922
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://zamowienia.miir.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług przeniesienia, utrzymania, wsparcia technicznego, budowy, rozwoju i asysty oraz szkoleń dla systemów informatycznych Zamawiającego

Número de referencia: BDG-V.2613.14.2019.KB
II.1.2)Código CPV principal
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeniesienia, utrzymania, wsparcia technicznego, budowy, rozwoju i asysty oraz szkoleń dla systemów informatycznych Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”.

Termin dwóch miesięcy określony w sekcji IV.2.6 należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/12/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 215-527901

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 12/12/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 16/12/2019
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 12/12/2019
Hora local: 11:15
Léase:
Fecha: 16/12/2019
Hora local: 11:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: