Paslaugos - 579925-2019

06/12/2019    S236

Lenkija-Varšuva: Apsaugos nuo gamtinių pavojų paslaugos

2019/S 236-579925

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 211-517297)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Nacionalinis registracijos Nr.: 368302575
Adresas: ul. Grzybowska 80/82
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL424 Miasto Szczecin
Pašto kodas: 00-844
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Justyna Kotowicz, Anna Bis-Wlizło
El. paštas: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.szczecin.wody.gov.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Usługa kompleksowa – eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie

Nuorodos numeris: SZ.ROZ.281.443.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90721800 Apsaugos nuo gamtinių pavojų paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług (prac) związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej, obsługą i konserwacją urządzeń wodnych oraz utrzymaniem odcinków koryt cieków naturalnych w celu zapewnienia:

— ochrony przed powodzią,

— spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych, warunków korzystania z wód w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów oraz innych urządzeń,

— działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, w tym zapewnienia warunków przepływu wód zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
03/12/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 211-517297

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: VI.3)
Keistino teksto vieta: Informacje dodatkowe
Yra:

1. Oferent będzie związany ofertą w okresie 2 m-cy (60 dni) od ustalonej daty składania ofert.

2. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawców z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej oświadczenie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, POLSKA, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP: iod@wody.gov.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

1; 8 000,00 PLN;

2; 4 000,00 PLN;

3; 1 600,00 PLN;

4; 2 100,00 PLN;

5; 7 800,00 PLN;

6; 4 500,00 PLN;

7; 7 900,00 PLN;

8; 1 600,00 PLN;

9; 2 900,00 PLN;

10; 4 100,00 PLN;

11; 6 800,00 PLN;

12; 4 000,00 PLN;

13; 9 900,00 PLN;

14; 1 400,00 PLN;

15; 1 400,00 PLN;

16; 2 500,00 PLN;

17; 4 100,00 PLN;

18; 900,00 PLN.

W dokumencie pn. SIWZ są zawarte dodatkowe wymagania stawiane Wykonawcom w zakresie:

— warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

— wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia,

— informacji na temat wadium,

— informacji na temat elektronicznego wypełniania i składania dokumentów.

Turi būti:

1. Oferent będzie związany ofertą w okresie 2 m-cy (60 dni) od ustalonej daty składania ofert.

2. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawców z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej oświadczenie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, POLSKA, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP: iod@wody.gov.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

1; 8 000,00 PLN;

2; 4 000,00 PLN;

3; 1 600,00 PLN;

4; 2 100,00 PLN;

5; 7 800,00 PLN;

6; 4 500,00 PLN;

7; 7 900,00 PLN;

8; 1 600,00 PLN;

9; 2 900,00 PLN;

10; 4 100,00 PLN;

11; 6 800,00 PLN;

12; 4 000,00 PLN;

13; 9 900,00 PLN;

14; 1 400,00 PLN;

15; 1 400,00 PLN;

16; 2 500,00 PLN;

17; 1 000,00 PLN;

18; 900,00 PLN.

W dokumencie pn. SIWZ są zawarte dodatkowe wymagania stawiane Wykonawcom w zakresie:

— warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

— wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia,

— informacji na temat wadium,

— informacji na temat elektronicznego wypełniania i składania dokumentów.

Dalies numeris: IV.2.2)
Pirkimo dalies Nr.: 1-18
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 06/12/2019
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 10/12/2019
Vietos laikas: 10:00
Dalies numeris: IV.2.7)
Pirkimo dalies Nr.: 1-18
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 06/12/2019
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 10/12/2019
Vietos laikas: 12:00
VII.2)Kita papildoma informacija: