Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 579937-2019

06/12/2019    S236    Paslaugos - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Gniezno: Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos

2019/S 236-579937

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 220-540077)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Gniezno
Nacionalinis registracijos Nr.: 63
Adresas: al. Reymonta 9–11
Miestas: Gniezno
NUTS kodas: PL41
Pašto kodas: 62-200
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Krzysztof Kaźmierski
El. paštas: k.kazmierski@ug.gniezno.idsl.pl
Telefonas: +48 614275753

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.urzadgminy.gniezno.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Gniezno

Nuorodos numeris: RG.271.27.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90000000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Usługa obejmuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Gniezno oraz udostępnienie pojemników na odpady zmieszane i bioodpady oraz worków na odpady zbierane selektywnie (metale i tworzywa sztuczne, papier oraz szkło). Dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i gniazd oraz wyposażenie, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) należy do Wykonawcy. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie jest zależna od Zamawiającego. W trakcie realizacji umowy możliwe są zmiany danych w zakresie zmiany adresów, liczby mieszkańców oraz nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
03/12/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 220-540077

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.2.4)
Keistino teksto vieta: Opis zamówienia
Yra:

Instalacja do której trafią odpady RIPOK Lulkowo

Turi būti:

3.4. W ramach zadania wykonawca będzie odbierał i transportował:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji komunalnej,

b) odpady selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości, odbierane z PSZOK i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

c) odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3.5. Wykonawcę obowiązują wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, o których mowa w treści art. 68 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.). Powyższe wzory dokumentów z danego miesiąca zawierające dane poszczególnych dostaw Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do faktury, która będzie stanowić podstawę obciążenia Zamawiającego.

3.6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane sprawozdania określone obowiązującymi przepisami prawa, w terminach wskazanych w tychże przepisach. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych i rocznych sprawozdań zawierających ilość i rodzaj odpadów (z podziałem na poszczególne kody) przyjętych i zagospodarowanych przez Wykonawcę wraz ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania. Sprawozdanie roczne za rok 2020 (od stycznia do grudnia) należy złożyć do dnia 10.1.2021 roku. W/w sprawozdania należy złożyć w formie pisemnej na adres Zamawiającego oraz w wersji elektronicznej – edytowalnej tabeli (arkusz kalkulacyjny) przesłanej na wskazany w umowie adres mailowy Zamawiającego.

Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 17/12/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 18/12/2019
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 17/12/2019
Vietos laikas: 09:10
Turi būti:
Data: 18/12/2019
Vietos laikas: 09:10
VII.2)Kita papildoma informacija: