ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paslaugos - 579937-2019

06/12/2019    S236    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Gniezno: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2019/S 236-579937

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 220-540077)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gniezno
Krajowy numer identyfikacyjny: 63
Adres pocztowy: al. Reymonta 9–11
Miejscowość: Gniezno
Kod NUTS: PL41
Kod pocztowy: 62-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Kaźmierski
E-mail: k.kazmierski@ug.gniezno.idsl.pl
Tel.: +48 614275753

Adresy internetowe:

Główny adres: www.urzadgminy.gniezno.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Gniezno

Numer referencyjny: RG.271.27.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługa obejmuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Gniezno oraz udostępnienie pojemników na odpady zmieszane i bioodpady oraz worków na odpady zbierane selektywnie (metale i tworzywa sztuczne, papier oraz szkło). Dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i gniazd oraz wyposażenie, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) należy do Wykonawcy. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie jest zależna od Zamawiającego. W trakcie realizacji umowy możliwe są zmiany danych w zakresie zmiany adresów, liczby mieszkańców oraz nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 220-540077

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

Instalacja do której trafią odpady RIPOK Lulkowo

Powinno być:

3.4. W ramach zadania wykonawca będzie odbierał i transportował:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji komunalnej,

b) odpady selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości, odbierane z PSZOK i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

c) odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3.5. Wykonawcę obowiązują wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, o których mowa w treści art. 68 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.). Powyższe wzory dokumentów z danego miesiąca zawierające dane poszczególnych dostaw Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do faktury, która będzie stanowić podstawę obciążenia Zamawiającego.

3.6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane sprawozdania określone obowiązującymi przepisami prawa, w terminach wskazanych w tychże przepisach. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych i rocznych sprawozdań zawierających ilość i rodzaj odpadów (z podziałem na poszczególne kody) przyjętych i zagospodarowanych przez Wykonawcę wraz ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania. Sprawozdanie roczne za rok 2020 (od stycznia do grudnia) należy złożyć do dnia 10.1.2021 roku. W/w sprawozdania należy złożyć w formie pisemnej na adres Zamawiającego oraz w wersji elektronicznej – edytowalnej tabeli (arkusz kalkulacyjny) przesłanej na wskazany w umowie adres mailowy Zamawiającego.

Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/12/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 18/12/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/12/2019
Czas lokalny: 09:10
Powinno być:
Data: 18/12/2019
Czas lokalny: 09:10
VII.2)Inne dodatkowe informacje: