Paslaugos - 579944-2019

06/12/2019    S236

Lenkija-Białystok: Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos

2019/S 236-579944

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 222-544576)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miasto Białystok
Nacionalinis registracijos Nr.: PL343
Adresas: ul. Słonimska 1
Miestas: Białystok
NUTS kodas: PL841 Białostocki
Pašto kodas: 15-950
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Jolanta Aleksandrowicz, Anna Biendzio
El. paštas: zzp@um.bialystok.pl
Telefonas: +48 858696280
Faksas: +48 858696249
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.bip.bialystok.pl
Pirkėjo profilio adresas: www.bialystok.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku

Nuorodos numeris: DGK-IV.271.65.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90000000 Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

1) konserwacji rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku w Sektorze I;

2) konserwacji rowów, cieków i zbiorników wodnych na terenie miasta Białegostoku w Sektorze II

— według mapy stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Szczegółowy opis zamówienia określono w rozdz. III SIWZ.

Uwaga: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) rozliczanych miesięcznymi cenami ryczałtowymi wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
03/12/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 222-544576

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: III.1.3)
Pirkimo dalies Nr.: dotyczy części I i II
Keistino teksto vieta: lit. b)
Yra:

b) co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia, która będzie nadzorowała prace, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne w specjalizacji budownictwo hydrotechniczne lub melioracje.

Turi būti:

b) co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia, która będzie nadzorowała prace, posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie techniczne w specjalizacji budownictwo lub budownictwo hydrotechniczne lub melioracje.

Dalies numeris: IV.2.2)
Pirkimo dalies Nr.: dotyczy części I i II
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 19/12/2019
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 20/12/2019
Vietos laikas: 10:00
Dalies numeris: IV.2.7)
Pirkimo dalies Nr.: dotyczy części I i II
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 19/12/2019
Vietos laikas: 11:30
Turi būti:
Data: 20/12/2019
Vietos laikas: 11:30
VII.2)Kita papildoma informacija: