Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 579944-2019

06/12/2019    S236    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2019/S 236-579944

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 222-544576)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Białystok
Krajowy numer identyfikacyjny: PL343
Adres pocztowy: ul. Słonimska 1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841
Kod pocztowy: 15-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Aleksandrowicz, Anna Biendzio
E-mail: zzp@um.bialystok.pl
Tel.: +48 858696280
Faks: +48 858696249

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy: www.bialystok.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku

Numer referencyjny: DGK-IV.271.65.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

1) konserwacji rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku w Sektorze I;

2) konserwacji rowów, cieków i zbiorników wodnych na terenie miasta Białegostoku w Sektorze II

— według mapy stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Szczegółowy opis zamówienia określono w rozdz. III SIWZ.

Uwaga: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) rozliczanych miesięcznymi cenami ryczałtowymi wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 222-544576

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3)
Część nr: dotyczy części I i II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: lit. b)
Zamiast:

b) co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia, która będzie nadzorowała prace, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne w specjalizacji budownictwo hydrotechniczne lub melioracje.

Powinno być:

b) co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia, która będzie nadzorowała prace, posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie techniczne w specjalizacji budownictwo lub budownictwo hydrotechniczne lub melioracje.

Numer sekcji: IV.2.2)
Część nr: dotyczy części I i II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Część nr: dotyczy części I i II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/12/2019
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 20/12/2019
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: