Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Suministros - 580223-2019

06/12/2019    S236

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej

2019/S 236-580223

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 148-365711)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Aquanet SA
Adres pocztowy: ul. Dolna Wilda 126
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-492
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Turzańska-Oleksyn
E-mail: ewa.turzanska-oleksyn@aquanet.pl
Tel.: +48 618359233
Faks: +48 618359321
Adresy internetowe:
Główny adres: https://aquanet.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Komputerowego Systemu Nadzoru Technologicznego KSNT dla Poznańskiego systemu kanalizacyjnego

Numer referencyjny: Z/35/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48150000 Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Komputerowego Systemu Nadzoru Technologicznego KSNT dla Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego. Realizacja zadania podzielona jest na III etapy (etapy II i III mogą odbywać się równolegle):

— etap I – opracowanie projektu wdrożenia systemu SCADA,dostawa, montaż i uruchomienie oprogramowania i sprzętu na obiekcie SUW Wiśniowa i Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, składający się z 2 części:

a) pierwsza część – opracowanie projektu I i wdrożenia systemu SCADA dostawa, montaż i uruchomienie oprogramowania i sprzętu na obiekcie SUW Wiśniowa i Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach;

b) druga część – opracowanie projektu II:

— etap II – wykonanie i uruchomienie aplikacji SCADA na sprzęcie dla poszczególnych obiektów PSK,

— etap III – realizacja szkoleń dla pracowników Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 148-365711

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 17/01/2020
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/01/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: