Suministros - 580223-2019

06/12/2019    S236

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej

2019/S 236-580223

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 148-365711)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Aquanet SA
Adres pocztowy: ul. Dolna Wilda 126
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-492
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Turzańska-Oleksyn
E-mail: ewa.turzanska-oleksyn@aquanet.pl
Tel.: +48 618359233
Faks: +48 618359321
Adresy internetowe:
Główny adres: https://aquanet.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Komputerowego Systemu Nadzoru Technologicznego KSNT dla Poznańskiego systemu kanalizacyjnego

Numer referencyjny: Z/35/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48150000 Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Komputerowego Systemu Nadzoru Technologicznego KSNT dla Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego. Realizacja zadania podzielona jest na III etapy (etapy II i III mogą odbywać się równolegle):

— etap I – opracowanie projektu wdrożenia systemu SCADA,dostawa, montaż i uruchomienie oprogramowania i sprzętu na obiekcie SUW Wiśniowa i Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, składający się z 2 części:

a) pierwsza część – opracowanie projektu I i wdrożenia systemu SCADA dostawa, montaż i uruchomienie oprogramowania i sprzętu na obiekcie SUW Wiśniowa i Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach;

b) druga część – opracowanie projektu II:

— etap II – wykonanie i uruchomienie aplikacji SCADA na sprzęcie dla poszczególnych obiektów PSK,

— etap III – realizacja szkoleń dla pracowników Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 148-365711

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 17/01/2020
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/01/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: