Servicios - 580364-2019

06/12/2019    S236

Finlandia-Helsinki: Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos

2019/S 236-580364

Anuncio de concesión

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/23/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Número de identificación fiscal: 0201256-6
Dirección postal: Paavo Nurmen kuja 1 C
Localidad: Helsinki
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Código postal: 00250
País: Finlandia
Correo electrónico: kuva.hankinnat@hel.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/kulttuuri-vapaa-aika
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=250766&tpk=4b7c36ed-668c-41e4-bafe-57b39007fb5e
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las solicitudes o, en su caso, las ofertas deben enviarse por vía electrónica a: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=250766&tpk=4b7c36ed-668c-41e4-bafe-57b39007fb5e
I.6)Principal actividad
Otra actividad: kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuottaminen käyttöoikeussopimuksena

Número de referencia: 229828 HEL 2019-008989
II.1.2)Código CPV principal
92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pyytää tarjouksia lipunmyyntipalvelujen tuottamisesta kulttuurikeskuksiin; Savoy-teatteri, Stoa, Vuotalo, Kanneltalo ja Malmitalo, optiona Annantalo ja Caisa. Tarjouksia pyydetään kokonaisuudesta liitteen 1 Hankinnan kohteen kuvaus mukaisesti.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
La concesión se divide en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48400000 Paquetes de software de transacciones comerciales y personales
48481000 Paquetes de software de ventas o mercadotecnia
79342200 Servicios de promoción
72410000 Servicios de proveedor
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Descripción del contrato:

(1) Lipunmyyntijärjestelmä kulttuurikeskusten ja niiden yhteistyökumppaneiden käyttöön ennalta rajaamattomalle määrälle loppukäyttäjiä.*

(2) Tarjoajan ylläpitämä lippujen myyntipalvelu puhelimitse

(3) Tarjoajan valtakunnallinen lippumyymälöiden palvelu

(4) Lippujen valtakunnallinen verkkokauppa, jonka kautta kulttuurikeskusten ja niiden yhteistyökumppaneiden lippuja myydään

(5) Järjestelmä ja siihen liittyvien laitteiden asennus kulttuurikeskusten ja lipunmyyntipisteiden laitteisiin

(6) Järjestelmä ja siihen liittyvien laitteiden ylläpito tuen koko sopimuskauden ajan

(7) Tiedonsiirto nykyisestä lipunmyyntijärjestelmästä uuteen järjestelmään

(8) Myynninedistämispaketti, sisältäen palveluita, kanavia ja välineitä

(9) Lipunmyyjäpalvelu (optio)

(10) Lipunmyyntiautomaatit kulttuurikeskuksiin (asennus, huolto, päivitykset, koulutus) (optio).

II.2.5)Criterios de adjudicación
La concesión se adjudica sobre la base de los criterios que figuran en la documentación del concurso
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración de la concesión
Comienzo: 01/03/2020
Fin: 28/02/2025
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.4) *Lipunmyyntipisteet sijaitsevat Savoy-teatterissa, Malmitalossa, Vuotalossa, Kanneltalossa ja Stoassa sekä optioina Annantalo ja Caisa. Yhteistyökumppaneilla tarkoitetaan kaikkia niitä osapuolia, joiden palveluja lipunmyyntijärjestelmässä välitetään. II.2.7) Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja optio kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta. Sopimus on suunniteltu alkavaksi 1.3.2020.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones e indicación de la información y la documentación exigidas:

Ehdot on esitetty Poissulkeminen ja soveltuvuus ESPD -välilehdellä. Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita on täytettävä ESPD:n osassa IV esitetyt vaatimukset; jokaisen alihankinnan osalta on täytettävä oma ESPD.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas a la concesión
III.2.2)Condiciones de ejecución de la concesión:

Kaikkien tarjottujen palveluiden, lukuunottamatta optiona olevia lisäpalveluita, tulee olla käyttöönotettavissa ja kokonaan valmiita heti, kun sopimus alkaa.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución de la concesión
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución de la concesión

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la presentación de solicitudes o la recepción de ofertas
Fecha: 07/01/2020
Hora local: 12:00
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Finés

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Tarjoukseen tulee liittää selvitys tarjottavasta kokonaisratkaisusta, jossa esitetään miten ehdottomat vaatimukset, arvioitavat ominaisuudet ja muut palveluun kuuluvat tehtävät on täytetty ja toteutettu. Selvitys kokonaisratkaisusta ladataan tarjouksen liitteeksi. Ehdottomien vaatimusten täyttyminen ja pisteiden saaminen edellyttää, että selvityksestä käy yksiselitteisesti ilmi kyseessä olevan kohdan toteutuminen tarjoajan tarjoamassa kokonaisratkaisussa. Tilaajalla on oikeus auditoimalla tarkistaa kaikkien voittaneessa tarjouksessa esitettyjen tietojen paikkansapitävyys. Tilaaja kilpailuttaa hankinnan kaikkien yllä mainittujen kulttuurikeskusten ja yhteistyökumppaneiden puolesta. Tilaaja tekee lipunvälityssopimukset suoraan ja yksinoikeudella talossa konsertteja ja muita tapahtumia järjestävien tapahtumajärjestäjien kanssa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Nämä poikkeukset voivat olla elokuva- tai muita festivaaleja, muiden kuin Savoy-teatterin lastentapahtumia sekä joitakin erikseen nimettäviä toimijoita. Tapahtumien luonnista järjestelmään vastaa osin tilaaja, osin toimittaja. Tällä hetkellä osassa kulttuurikeskuksia tilaaja perustaa tapahtumat. Tarjouspyynnössä vaaditaan, että toimittaja kykenee tarvittaessa tekemään ne itse. Tilaaja pystyy hallinnoimaan kaikkia tapahtumiaan toimittajan järjestelmässä. Toimittaja hoitaa lipunmyynnin tilitykset kaikkien järjestelmässään myynnissä olleiden tapahtumien osalta ja jakaa tilitykset ennalta sovituin osuuksin eri toimijoille. Samassa tapahtumapaketissa voi olla useita tilityksen saajia kulttuurikeskusten ja tapahtumajärjestäjien lisäksi, kuten ravintolat ja hotellit. Toimittajan tuottaman puhelinpalvelun ohella tilaaja pidättää oikeuden sopimuskauden aikana tuottaa omaa puhelinmyyntipalvelua kulttuuritaloissa järjestettävien tapahtumia varten. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn lippujen myyntimäärään sopimuskauden aikana.

Tarjouspyynnössä käytettävät määritelmät:

Tilaaja

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvista kulttuurikeskuksista käytettävä nimitys. Niitä ovat Savoy-teatteri, Vuotalo, Stoa, Malmitalo ja Kanneltalo (optiot Caisa ja Annantalo). Tapahtumajärjestäjä

Kulttuurikeskuksissa tapahtuman tai konsertin järjestävä ulkopuolinen asiakas ja yhteistyökumppani. Myös tilaaja toimii tapahtumajärjestäjänä.

Palveluntuottaja

Sellainen palveluntuottaja tai tavarantoimittaja, joka ei ole kulttuurikeskus eikä sen tapahtumajärjestäjä, vaan esimerkiksi ravintolayhtiö.

Tarjoaja

Kilpailutukseen osallistunut tarjouksentekijä.

Myyntiverkosto

Kaikki fyysiset paikat (esim. myymälät ja yhteistyökumppaniyritykset), joiden kautta tarjoajan välittämiä lippuja voi ostaa ja maksaa.

Kulttuurikeskusten lipunmyynti

Savoy-teatterin, Malmitalon, Kanneltalon, Stoan ja Vuotalon lippumyymälät, joissa myydään lippuja kulttuurikeskuksiin ja tällä hetkellä kaikkiin Lippupisteessä myynnissä oleviin tapahtumiin. Savoy-teatteri toimii myös Ticketmasterin valtakunnallisena lippukauppana.

Yleisöasiakas

Kulttuurikeskuksissa järjestettävissä tapahtumissa vieraileva henkilö, esim. konsertin tai yritystapahtuman yleisöön luettava henkilö.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Markkinaoikeus
Dirección postal: Radanrakentajantie 5
Localidad: Helsinki
Código postal: 00520
País: Finlandia
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Teléfono: +358 295643300
Fax: +358 295643314
Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2019