El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Suministros - 580381-2019

Mostrar versión reducida

06/12/2019    S236

Nederland-Utrecht: Software voor luchtverkeersleiding

2019/S 236-580381

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Postadres: Herculeslaan 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3584 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Ministerie van Defensie Hoofdkantoor
Ter attentie van: Vincent Spijkerman
E-mail: VFJ.Spijkerman@mindef.nl
Telefoon: +31 683163283

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.defensie.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=138080

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=138080&companyId=26869

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
17695677 Military Planning Tool (MPT)
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Eindhoven, Nederland.
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het European Air Transport Command (EATC) wil zijn huidige Mission Planning Tool (MPT) voor het gebruik van 'Mission Planning' vernieuwen. De MPT wordt ook een militaire planningstool genoemd.
EATC en partnerlanden vereisen, ter ondersteuning van operaties, een militair planningsgereedschap voor vluchtplanning. Evenals diensten ter ondersteuning van huidige en toekomstige vliegtuigtypen. De huidige en toekomstige vliegtuigtypen zijn afgeleid van de deelnemende landen. De gevraagde tool (een combinatie van hardware en software) heeft wereldwijde luchthaven- en luchtweggegevens, geautomatiseerde vluchtplannen, meteorologische informatie, NOTAM (Notice to Air Men) en andere ondersteunende diensten voor eenheden of deelnemende landen van de EATC. Uw inschrijving wordt beoordeeld op basis van de voorwaarden in deze uitnodiging tot inschrijving, met behulp van een niet-openbare procedure in overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

48121000 Software voor luchtverkeersleiding, 72231000 Ontwikkeling van software voor militaire doeleinden, 72263000 Software-implementatiediensten, 72268000 Leveren van software, 75000000 Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering, 75221000 Militaire defensiediensten

II.1.7)Inlichtingen over uitbesteding
De inschrijver moet in de inschrijving aangeven of hij eventueel van plan is een deel van de opdracht uit te besteden aan derde partijen, welke onderaannemers hij voorstelt en op welke taken de opdrachten in onderaanneming betrekking hebben waarvoor deze worden voorgesteld
De inschrijver moet melding maken van elke wijziging met betrekking tot de onderaannemers tijdens de uitvoering van de opdracht
De aanbestedende dienst mag de begunstigde verplichten alle of bepaalde opdrachten in onderaanneming te gunnen middels de procedure in titel III van Richtlijn 2009/81/EG
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder btw: 7 500 000,00 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van deze opties: Contract is voor jaar 3 met 2 keer de mogelijkheid om het contract met 1 jaar te verlengen.
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 2
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Jaarlijkse betalingen moeten minimaal van toepassing zijn.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht, met name met betrekking tot de zekerheid van voorziening en de beveiliging van inlichtingen:
III.1.5)Inlichtingen over veiligheidsmachtiging:
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie

Criteria betreffende de persoonlijke situatie van ondernemers (die tot hun uitsluiting kunnen leiden) waaronder eisen in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Het Uniforme Europese aanbestedingsdocument is van toepassing.

Criteria betreffende de persoonlijke situatie van subcontractanten (die tot hun afwijzing kunnen leiden) waaronder eisen in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Het Uniforme Europese aanbestedingsdocument is van toepassing.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht

Criteria betreffende de economische en financiële draagkracht van ondernemers (die tot hun uitsluiting kunnen leiden)

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Het Uniforme Europese aanbestedingsdocument is van toepassing.

Criteria betreffende de economische en financiële draagkracht van subcontractanten (die tot hun afwijzing kunnen leiden)

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Leveranciers moeten een projectreferentie hebben met een totale projectwaarde van minimaal 500 000.
III.2.3)Technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid

Criteria betreffende de technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid van ondernemers (die tot hun uitsluiting kunnen leiden)

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Uit de referentie moet blijken dat de gegadigde soortgelijke overeenkomsten naar behoren heeft uitgevoerd:
— het ervaringsniveau van de gegadigde in een Mission Planning Tool, potentiële inschrijvers moeten,
— het bewijs leveren dat hun planningstool al in volle dienst is en er ten minste 1 klant actief is,
— een vloot van ten minste 20 vliegtuigen,
— ervaring van de Kandidaat bij het integreren, leveren, installeren, trainen, en
— onderhoud bij een Mission Planning Tool binnen de infrastructuur van een organisatie. De kerncompetentie is niet ouder dan vijf (5) jaar vanaf de datum van publicatie hiervan.
Inschrijving.
De kandidaat moet aantoonbare ervaring hebben met het projectmanagement van een project, voor de levering, integratie, training en installatie van een missieplanningstool. Meer informatie vindt u in de aanbesteding.
Eventuele minimumeisen
De kerncompetentie is niet ouder dan vijf (5) jaar vanaf de datum van publicatie van deze aanbesteding. De contractwaarde moet minimaal 500 000 EUR exclusief btw bedragen.
Een vergelijkbare overeenkomst bestaat ten minste uit:
— De referentie van de kerncompetentie moet een reeds bestaand goed en/of aantonen service. Het moet daarom een ​​mijlpaal hebben bereikt waar de producten zijn geïnstalleerd en geaccepteerd door de klant.contractantautoriteit kan de referentie controleren. De referentie van de kerncompetentie omvat contactgegevens zodat de contractanautoriteit kan de referentie controleren. Meer informatie vindt u in de aanbesteding.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden: Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden: Als selectie noodzakelijk is, wordt een maximumoffensief (5) kandidaten geselecteerd. Als er meer dan vijf (5) Kandidaten zijn, selecteert het team van experts de leverancier op basis van de volgende criteria:
1) het ervaringsniveau van de kandidaat in een Mission Planning Tool met een of meer militaire klanten binnen de laatste 5 jaar;
2) een missieplanningstool die in de afgelopen 5 jaar in 2 of meer landen voor dezelfde klant operationeel is geweest.
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
17695677
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
13.1.2020 - 23:59
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
30.1.2020
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels. Nederlands.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix3, dat te bereiken is via www.negometrix.com

Na kosteloze registratie op Negometrix3 kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze aanbesteding.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
2.12.2019