Usługi - 580619-2020

02/12/2020    S235

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej

2020/S 235-580619

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kukawka
E-mail: anna.kukawka@ksp.policja.gov.pl
Tel.: +48 4772338608
Faks: +48 477237642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług telefonii komórkowej

Numer referencyjny: WZP-4211/20/226/Ł
II.1.2)Główny kod CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych, w podziale na 3 zadania:

1) zadanie nr 1 – świadczenie usług telefonii komórkowej;

2) zadanie nr 2 – świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń komórkowych;

3) zadanie nr 3 – świadczenie usług telefonii komórkowej w zakresie mobilnego Internetu w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą modemów internetowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2A-C do dokumentacji postępowania – odpowiednio do zadania

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26.6.1974 – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy – w każdym zadaniu – tj.: całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczenia usług.

4. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 633 546.02 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług telefonii komórkowej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
31712112 Karty SIM
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Świadczenie usług telefonii komórkowej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2A do dokumentacji postępowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy roaming w UE / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy realizacji umowy: w rozdz. XVII § 1 ust. 4 dokumentacji postępowania.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń komórkowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
32250000 Telefony komórkowe
31712112 Karty SIM
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń komórkowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2B do dokumentacji postępowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na dostarczone / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy realizacji umowy określone w rozdz. XVII § 1 ust 4 dokumentacji postępowania.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług telefonii komórkowej w zakresie mobilnego Internetu w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą modemów internetowych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
32552410 Modemy
31712112 Karty SIM
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Świadczenie usług telefonii komórkowej w zakresie mobilnego Internetu w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą modemów internetowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2C do dokumentacji postępowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dostarczenie modemu internetowego sieci 5G / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy roaming w UE / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy realizacji umowy określone w rozdz. XVII § 1 ust 4 dokumentacji postępowania.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 167-404445
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Świadczenie usług telefonii komórkowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Polkomtel Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-673
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 103 732.68 PLN
Najtańsza oferta: 47 733.84 PLN / Najdroższa oferta: 146 124.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń komórkowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Polkomtel Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-673
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 513 143.41 PLN
Najtańsza oferta: 488 393.64 PLN / Najdroższa oferta: 488 393.64 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Świadczenie usług telefonii komórkowej w zakresie mobilnego Internetu w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą modemów internetowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Polkomtel Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-673
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 669.92 PLN
Najtańsza oferta: 17 726.76 PLN / Najdroższa oferta: 43 419.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/11/2020