Services - 580817-2021

12/11/2021    S220

Danemark-Taastrup: Services de travaux de forge

2021/S 220-580817

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: DSB
Numéro national d'identification: 25 05 00 53
Adresse postale: Telegade 2
Ville: Taastrup
Code NUTS: DK0 Danmark
Code postal: 2630
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Anja Nielsen
Courriel: annn@dsb.dk
Téléphone: +45 24686382
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dsb.dk
Adresse du profil d’acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Udbud af smede- og montageydelser til DSB

Numéro de référence: haej/vv/vk
II.1.2)Code CPV principal
71550000 Services de travaux de forge
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Formålet med nærværende konkurrenceudsættelse er at etablere en rammeaftale der omfatter leverancer af smede- og montageydelser til DSB, hhv. Infrastruktur og Værksteder. Der forventes indkøbt varierende smede- og montageydelser der omfatter f.eks: Produktions af transport og opbevaringstativer, fremstilling og vedligehold af montagearbejder på de forskellige litra DSB har, specialværktøj, montageopgaveopgaver og reparation af og på specialmaskiner, udarbejdelse af relevant teknisk dokumentation og tegninger samt CE-mærkning af udstyr. Opgaven er opdelt i 4 delaftaler hhv 1A og 1B som omfatter opgaver til DSB Infrastruktur der supporterer værkstedsdrift i hhv. Øst og Vest samt Delaftale 2A og 2B der omfatter opgaver på de forskellige litra, ligeledes opdelt i Øst og Vest.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele på grundlag af det indledende tilbud.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

1A

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44316500 Serrurerie
71550000 Services de travaux de forge
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Lieu principal d'exécution:

Storkøbenhavn

II.2.4)Description des prestations:

Formålet med nærværende konkurrenceudsættelse er at etablere en rammeaftale der omfatter leverancer af smede- og montageydelser til DSB, hhv. Infrastruktur og Værksteder. Der forventes indkøbt varierende smede- og montageydelser der omfatter f.eks: Produktions af transport og opbevaringstativer, specialværktøj, montageopgaveopgaver og reparation af og på specialmaskiner, udarbejdelse af relevant teknisk dokumentation og tegninger samt CE-mærkning af udstyr. Opgaven omfatter opgaveløsning for DSB Infrastruktur i øst , værksteder beliggende i Storkøbenhavn.

Aftalen vil også indeholde opgaveløsning af projekter. Der stilles krav om tilknytning af Key-Accountmanager tilknyttet opgaven.

II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Delaftale 1B

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71550000 Services de travaux de forge
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK042 Østjylland
Lieu principal d'exécution:

Århus

II.2.4)Description des prestations:

Formålet med nærværende konkurrenceudsættelse er at etablere en rammeaftale der omfatter leverancer af smede- og montageydelser til DSB, hhv. Infrastruktur og Værksteder. Der forventes indkøbt varierende smede- og montageydelser der omfatter f.eks: Produktions af transport og opbevaringstativer, specialværktøj, montageopgaveopgaver og reparation af og på specialmaskiner, udarbejdelse af relevant teknisk dokumentation og tegninger samt CE-mærkning af udstyr. Opgaven omfatter opgaveløsning for DSB Infrastruktur i Vest, værksteder beliggende i Århus.

Aftalen vil også indeholde opgaveløsning af projekter.

Der stilles krav om tilknyttet key-accountmanager.

II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

2A

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71550000 Services de travaux de forge
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Lieu principal d'exécution:

Storkøbenhavn

II.2.4)Description des prestations:

Formålet med nærværende konkurrenceudsættelse er at etablere en rammeaftale der omfatter leverancer af smede- og montageydelser til DSB Værksteder. Der forventes indkøbt varierende smede- og montageydelser, der omfatter arbejder på DSB's forskellige litra. Opgaven omfatter opgaveløsning for DSB værksteder beliggende i Storkøbenhavn.

Aftalen vil også indeholde opgaveløsning af projekter. Der stilles krav om tilknytning af Key-Accountmanager til opgaven.

II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

2B

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71550000 Services de travaux de forge
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK042 Østjylland
Lieu principal d'exécution:

Århus

II.2.4)Description des prestations:

Formålet med nærværende konkurrenceudsættelse er at etablere en rammeaftale der omfatter leverancer af smede- og montageydelser til DSB Værksteder. Der forventes indkøbt varierende smede- og montageydelser, der omfatter arbejder på DSB's forskellige litra. Opgaven omfatter opgaveløsning for DSB værksteder beliggende i Århus.

Aftalen vil også indeholde opgaveløsning af projekter. Der stilles krav om tilknytning af Key-Accountmanager til opgaven.

II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 196-512021
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1-4
Intitulé:

Udbud af smede- og montageydelser til DSB

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Udbuddet annulleres grundet fejl i udbudsmaterialet. Delaftalerne forventes genudbudt.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405708
Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2

, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/11/2021