Suministros - 580846-2019

09/12/2019    S237

Chequia-Třebíč: Equipamiento de exposición

2019/S 237-580846

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Número de identificación fiscal: 00091766
Dirección postal: Zámek 1
Localidad: Třebíč
Código NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Código postal: 674 01
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Marek Bena
Correo electrónico: bena@pkvysocina.cz
Teléfono: +420 604119057
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.muzeumtr.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_193.html
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_7153.html
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Número de identificación fiscal: 71294376
Dirección postal: Kounicova 271/13
Localidad: Brno
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Código postal: 602 00
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Marek Bena
Correo electrónico: bena@pkvysocina.cz
Teléfono: +420 604119057
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.muzeumtr.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_193.html
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ezak.kr-vysocina.cz/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Ocio, cultura y religión

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice

II.1.2)Código CPV principal
39154000 Equipamiento de exposición
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi.

Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části:

Část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky

Část 2 - Audio, video a informační technika

Část 3 - Speciální efekty

Část 4 - Mobiliář a vnitřní vybavení

Popis předmětu jednotlivých částí zakázky, jejich předpokládané hodnoty a místo plnění jsou uvedeny níže.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 12 540 496.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Prvky silnoproudé elektrotechniky

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31500000 Material de iluminación y lámparas eléctricas
31214100 Interruptores
31224100 Clavijas y tomas de corriente
45311000 Trabajos de instalación de cableado y accesorios eléctricos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místem plnění je Muzeum řemesel Moravské Budějovice na adrese nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části 1 veřejné zakázky je:

— dodávka nových nepoužitých svítidel, osvětlení vitrín a exponátů, retro vypínačů a zásuvek, vypínačů a zásuvek a dalších prvků, příslušenství a kabeláže,

— provedení související montáže, instalace, zapojení, zprovoznění a detailního nastavení svítidel a osvětlení,

— provedení sejmutí, vyčištění, repasování a zpětného osazení stávajících svítidel,

— poskytování součinnosti při zkušebním provozu expozic.

Tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

Další podrobné informace o předmětu plnění jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 178 480.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 16/03/2020
Fin: 26/03/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0006875 - Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice

II.2.14)Información adicional

Termíny uvedené v bodu II.2.7) a termíny jednotlivých dílčích etap jsou podrobněji vyjádřeny v Harmonogramu plnění projektu, který tvoří Přílohu č. 5 Zadávací dokumentace a mohou být dále upraveny dle podmínek uvedených v čl. 5 a 18 Zadávací dokumentace.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Audio, video, a informační technika

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38652120 Videoproyectores
30195000 Tableros
30213000 Ordenadores personales
30231000 Pantallas de ordenador y consolas
30231320 Monitores de pantalla táctil
32330000 Aparatos de grabación y reproducción de imágenes y sonido
32343000 Amplificadores
32342000 Altavoces
32420000 Equipo de red
45314320 Instalación de cableado informático
51611000 Servicios de instalación de ordenadores
71320000 Servicios de diseño técnico
72268000 Servicios de suministro de software
72263000 Servicios de implementación de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místem plnění je Muzeum řemesel Moravské Budějovice na adrese nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části 2 veřejné zakázky je:

— dodávka nové nepoužité audio, video a informační techniky (vč. veškerých souvisejících komponent), souvisejícího SW, poskytnutí licence k užití softwarových produktů a případně převedení vlastnického práva k nosičům dat, na kterých budou zpřístupněny softwarové produkty, na zadavatele,

— zpracování projektu instalace, provedení montáže, instalace a zapojení dodané techniky, programování řídicího systému, zprovoznění a detailní nastavení dodané techniky,

— poskytování součinnosti při zkušebním provozu expozic,

— zaškolení obsluhy.

Tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

Další podrobné informace o předmětu plnění jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 493 966.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 20/04/2020
Fin: 26/03/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0006875 - Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice

II.2.14)Información adicional

Termíny uvedené v bodu II.2.7) a termíny jednotlivých dílčích etap jsou podrobněji vyjádřeny v Harmonogramu plnění projektu, který tvoří Přílohu č. 5 Zadávací dokumentace a mohou být dále upraveny dle podmínek uvedených v čl. 5 a 18 Zadávací dokumentace.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Speciální efekty

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38653400 Pantallas de proyección
30213000 Ordenadores personales
30231000 Pantallas de ordenador y consolas
32343000 Amplificadores
32342000 Altavoces
32420000 Equipo de red
51611000 Servicios de instalación de ordenadores
71354000 Servicios de cartografía
72268000 Servicios de suministro de software
72263000 Servicios de implementación de software
31500000 Material de iluminación y lámparas eléctricas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místem plnění je Muzeum řemesel Moravské Budějovice na adrese nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části 3 veřejné zakázky je:

— dodávka nové nepoužité audio, video a informační techniky (vč. veškerých souvisejících komponent) a souvisejícího SW, poskytnutí licence k užití softwarových produktů a případně převedení vlastnického práva k nosičům dat, na kterých budou zpřístupněny softwarové produkty, na zadavatele,

— provedení související montáže, instalace a zapojení dodané techniky, implementace obsahu, konfigurace a uvedení do provozu,

— poskytování součinnosti při zkušebním provozu expozice,

— zaškolení obsluhy.

Tak, aby uvedený předmět byl plně funkční, vytvářel tzv. Pepper´s ghost effect a mohl být plně využíván ke svému účelu.

Další podrobné informace o předmětu plnění jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 386 850.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 05/10/2020
Fin: 19/03/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0006875 - Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice

II.2.14)Información adicional

Termíny uvedené v bodu II.2.7) a termíny jednotlivých dílčích etap jsou podrobněji vyjádřeny v Harmonogramu plnění projektu, který tvoří Přílohu č. 5 Zadávací dokumentace a mohou být dále upraveny dle podmínek uvedených v čl. 5 a 18 Zadávací dokumentace.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Mobiliář a vnitřní vybavení

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
37311100 Pianos
39100000 Mobiliario
39113000 Asientos y sillas diversos
39121000 Escritorios y mesas
39133000 Expositores
39154000 Equipamiento de exposición
39172000 Mostradores
39122100 Armarios
39150000 Mobiliario y equipo diverso
39151100 Estanterías
39190000 Papel para decorar y otros revestimientos
39290000 Complementos de mobiliario diversos
39298700 Trofeos
39298900 Artículos de decoración diversos
39515200 Cortinajes
39515400 Estores
39516000 Artículos de mobiliario
39531000 Alfombras
44112000 Estructuras de edificación diversas
44115700 Persianas exteriores
45111300 Trabajos de desmantelamiento
45432000 Trabajos de pavimentación, revestimiento y empapelado de paredes
45451000 Trabajos de decoración
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místem plnění je Muzeum řemesel Moravské Budějovice na adrese nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části 4 veřejné zakázky je:

— provedení demontáž a likvidace stávajících expozic,

— dodávka, montáž, instalace, zprovoznění a detailní nastavení vzájemně k sobě sestavených a provázaných prvků mobiliáře a vnitřního vybavení nových expozic,

— poskytování součinnosti při zkušebním provozu expozic.

Tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

Další podrobné informace o předmětu plnění jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 481 200.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 03/02/2020
Fin: 26/03/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0006875 - Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice

II.2.14)Información adicional

Termíny uvedené v bodu II.2.7) a termíny jednotlivých dílčích etap jsou podrobněji vyjádřeny v Harmonogramu plnění projektu, který tvoří Přílohu č. 5 Zadávací dokumentace a mohou být dále upraveny dle podmínek uvedených v čl. 5 a 18 Zadávací dokumentace.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti. Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel ve smyslu § 86 odst. 2 zákona připouští, aby doklady k prokázání profesní způsobilosti dodavatel nahradil čestným prohlášením. Dodavatel rovněž může ve smyslu § 45 odst. 4 zákona předložení dokladu splnit uvedením internetového odkazu na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (obchodní rejstřík) nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu umožňujícím neomezený dálkový přístup. Vybraný dodavatel / dodavatelé předloží podle § 122 odst. 3 písm. a) zákona originály nebo úředně ověřené kopii výše stanoveného dokladu k prokázání splnění profesní způsobilosti.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/01/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 08/01/2020
Hora local: 09:00
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otevírání nabídek zadavatel provede v souladu s ust. § 109 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Otevírání nabídek se v souladu s uvedeným ustanovením zákona koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/12/2019