Доставки - 580933-2019

09/12/2019    S237

България-София: Електрическа енергия

2019/S 237-580933

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Маргарита Димитрова-Китова
Електронна поща: m.kitova@eea.government.bg
Телефон: +359 29406425
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/77
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/77
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходи

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИАОС — 52 бр. обекти, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка.

Прогнозното количество електрическа енергия за 24 (двадесет и четири) месеца е приблизително 3000 MWh ± 30 % нетна активна електрическа енергия. Цената да е с включени небаланси за сметка на доставчика, ИАОС следва да бъде включен в балансираща група. Поради спецификата и естеството на работа на възложителя се изисква предложената от участника цена да включва единна цена на доставка на нетна активна електрическа енергия, без в балансираща група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. Качеството на доставената електрическа енергия да отговаря на актуалните в страната стандарти и нормативи.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 630 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Съгласно приложения с посочени бр. обекти — приложения № А, В и С към документацията за участие.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставчикът на електрическа енергия и координатор на балансираща група доставя за нуждите на ИАОС за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка, електрическа енергия средно и ниско напрежение. Прогнозното количество електрическа енергия за 24 месеца е приблизително 3000 MWh ± 30 % нетна активна електрическа енергия. Цената да е с включени небаланси за сметка на доставчика, като име на възложител следва да бъде включен в балансираща група. Поради спецификата и естеството на работа на възложителя се изисква предложената от участника цена да включва единна цена на доставка на нетна активна електрическа енергия, без в балансираща група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. Качеството на доставената електрическа енергия да отговаря на актуалните в страната стандарти и нормативи. При доставката следва да се осигури непрекъснатост на електроснабдяването и да се доставя електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 630 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да е лицензиран за търговия с електрическа енергия, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5, т. 5 от ЗЕ, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

При подаване на оферта участникът декларира съответствие с изискването като попълва информация за притежавания/притежаваните лицензи в част ІV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“, т. 2 от ЕЕДОП. Изискването се доказва с копие на валидни лицензи за търговия с електрическа енергия, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група“.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя критерий за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, общо за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, следва да се разбира: доставки на нетна активна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за клиенти, чието годишно потребление е приблизително равно, с отклонение до 1 % на годишна база, или по-високо от потреблението на възложителя.

Възложителят ще приеме доказване на обема с 1 или повече доставки, изпълнени през посочения период.

Участникът декларира съответствието с критерия за подбор чрез посочване на информацията в част ІV, буква В, т. 1б от ЕЕДОП под формата на списък с описание на вида и обема на извършените доставки, стойността, датата и получателя.

При поискване от страна на възложителя в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

За извършена доставка възложителят ще приеме такава, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата. За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, следва да представи: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката.

3. Участникът следва да има внедрена система за управление на околната среда или еквивалентни мерки по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката

4. Участникът следва да има внедрена система за управление на енергията (EnMS) или еквивалентни мерки по стандарт БДС EN ISO 50001:2011 или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката.

Под обхват, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Участникът декларира съответствието с критерия за подбор в част ІV, буква Г от ЕЕДОП.

Изискването се доказва с копие на валиден сертификат за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001 и БДС EN ISO 50001 в актуална версия или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката (търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група), издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation), за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, следва да представи: копие на валиден сертификат за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001 и БДС EN ISO 50001 в актуална версия или еквивалент.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13/01/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/01/2020
Местно време: 14:00
Място:

гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:

— участници — свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП,

— участник, който е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката,

— участник, за когото след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.) са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон,

— участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП +359 70018700

Интернет адрес: www.nap.bg

б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. „Триадица“ № 2

Тел. +359 28119443

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: Венецуела
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/12/2019