Доставки - 581020-2019

09/12/2019    S237

България-София: Топографо-геодезични измервания и заснемания

2019/S 237-581020

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Университет по архитектура, строителство и геодезия
Национален регистрационен номер: 000670616
Пощенски адрес: бул. „Христо Смирненски“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1046
Държава: България
Лице за контакт: доц. д-р инж. Иван Кунчев
Електронна поща: ikunchev_fgs@uacg.bg
Телефон: +359 889476337
Факс: +359 28656863
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.uacg.bg
Адрес на профила на купувача: https://uacg.nit.bg
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://uacg.nit.bg/op/geodesyphotodrones/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на специализирано оборудване за Централна научноизследов. лаборатория за документиране и моделиране на недв. културно наследство (ЦНИЛ — ДМ — НКН) по проект BG05M2OP001- 1.001-0001 по 2 обос. пози

II.1.2)Основен CPV код
71353000 Топографо-геодезични измервания и заснемания
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на специализирано оборудване за Централна научноизследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ — ДМ — НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“:

— обособена позиция № 1 „Доставка на фотограметрична работна станция и софтуер за обработка на данни от лазерно сканиране и цифрови изображения получени от дрони“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на специализирано геодезическо оборудване — наземна лазерна сканираща система, GNSS оборудване, автоматизирана сканираща тотална станция, лазерна ролетка, оборудване за стабилизиране на геодезически знаци и точки, геодезически трайни знаци“.

Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на следните етапи:

1. Доставка на оборудването.

2. Извършването на тестване на доставеното оборудване.

3. Обучение на служители на възложителя.

4. Гаранционно обслужване (гаранционна поддръжка) и сервизно обслужване.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 513 600.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на фотограметрична работна станция и софтуер за обработка на данни от лазерно сканиране и цифрови изображения получени от дрони

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71353000 Топографо-геодезични измервания и заснемания
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Франко сградата на УАСГ, находяща се в град София на бул. „Христо Смирненски“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът вкл. доставка, инсталиране/тестване, обучение и гаранционно обслужване на:

1. Фотограметрична работна станция и софтуер за обработка на данни от лазерно сканиране и цифрови изображения получени от дрони — доставка на комплекс от специализирана работна станция, стереомонитор, 3D мишка, допълнителен монитор.

2. Доставка на комплекс от безпилотни системи за въздушна фотограметрия, който да включва: безпилотен летателен апарат с фиксирани крила за заснемане на големи територии, безпилотен летателен апарат за инспекция и контрол от близко разстояние, софтуер за обработка на аерофото изображения;

Минималните технически изисквания към специализираното оборудване са описани в технически спецификации, съставляващи неразделна част от документацията на обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: технически преимущества / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 191 650.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ".по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на специализирано геодезическо оборудване — наземна лазерна сканираща система; GNSS оборудване; автоматизирана сканираща тотална станция; лазерна ролетка; оборудване за стабилизиране на геоде

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71353000 Топографо-геодезични измервания и заснемания
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Франко сградата на УАСГ, находащ се в град София на бул. „Христо Смирненски“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът вкл. доставка, инсталиране и тестване, обучение и гаранционно обслужване на:

1. Наземна лазерна сканираща система, състояща се от 3D лазерен скенер и софтуер за обработка на данните.

2. GNSS оборудване — минимум 4 комплекта — геодезическа GNSS система от висок клас и геодезически GNSS приемник.

3. Автоматизирана сканираща тотална станция, представляваща геодезическа система — интегрирана високоточна роботизирана тотална станция за геодезически и фотограметрични измервания и лазерно сканиране, която да включва: сканираща тотална станция и таблет/лаптоп с полеви софтуер.

4. Лазерна ролетка.

5. Оборудване за стабилизиране на геодезически знаци и точки.

6. Геодезически трайни знаци.

Минималните технически изисквания към специализираното оборудване са описани в техническата спецификация към документацията за участие в обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: технически преимущества / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 321 950.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ".по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил общо за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на предмета на поръчката за обособената позиция, за която участникът подава оферта. Участникът попълва от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ еЕЕДОП.

Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка. Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка.

За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция, важат минималните изисквания за конкретната обособена позиция.

2. Участникът следва да разполага за срока на изпълнение на договора с квалифицирани специалисти за инсталиране и поддържане на предлаганото от него оборудване. Участникът попълва информацията в раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ еЕЕДОП. В тази част на ЕЕДОП участникът следва да посочи като минимум номер, дата на издаване, обхват на квалификацията, срок на валидност (ако е приложимо) и издател на документа.

Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП — списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка.

Изискването важи за всички обособени позиции.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил общо за последните 3 (три) приключили финансови години от датата на подаване на офертата поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на предмета на поръчката за обособената позиция, за която участникът подава оферта. Под дейност „идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира:

За обособена позиция 1:

Под дейност „сходна с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбира доставка на оборудване — комплекс от безпилотни системи за въздушна фотограметрия, в обем съответстващ на броя на съответната техника/оборудване, определени в техническата спецификация за обособената позиция, за която участникът подава оферта.

За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция, важат минималните характеристики за конкретната обособена позиция.

За обособена позиция 2:

Под дейност „сходна с предмета и обем на поръчката“ следва да се разбира доставка на оборудване — наземна лазерна сканираща система и/или GNSS оборудване, и/или автоматизирана сканираща тотална станция, в обем съответстващ на обема, т.е. броя на съответната техника/оборудване, определени в техническата спецификация за обособената позиция, за която участникът подава оферта.

За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция, важат минималните характеристики за конкретната обособена позиция.

2. Участникът следва да разполага за срока на изпълнение на договора с минимум 1 брой квалифициран специалист за инсталиране и поддържане на предлаганото оборудване, който следва да притежава сертификат или друг еквивалентен документ, удостоверяващ квалификацията му.

За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция, важат минималните изисквания за конкретната обособена позиция.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора по съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:

а) банкова гаранция (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя);

б) парична сума, преведена по сметка на Лесотехнически университет;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Възложителят предвижда да извърши авансово плащане, което да бъде обезпечено с гаранция за авансово предоставените средства. Условията за освобождаване и задържане на гаранциите се предвидени в проекта на договор за обществена поръчка.

Условията и начинът на плащане са предвидени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13/01/2020
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 03/04/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/01/2020
Местно време: 10:00
Място:

гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, ректорат, ет. 2, заседателна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, т. 1, 3. 4 и 5 от ЗОП.

2. Освен на основанията, посочени по-горе възложителят отстранява от участие:

2.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

— предварително обявените условия на поръчката,

— правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 8 към чл. 115 от ЗОП;

2.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

2.4. участници, които са свързани лица.

3. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който: е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е част от гражданско дружество/консорциум — участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако попада в изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; участник, който е свързано лице по смисъла на ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/12/2019