Supplies - 581139-2020

02/12/2020    S235

Poland-Warsaw: Protective gear

2020/S 235-581139

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gaz-System S.A.
Postal address: ul. Mszczonowska 4
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 02-337
Country: Poland
Contact person: Kamila Matuszak
E-mail: zamowienia.poznan@gaz-system.pl
Telephone: +48 618544368
Internet address(es):
Main address: https://gazsystem.eb2b.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://gazsystem.eb2b.com.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa ochronników słuchu z modułem komunikacji dwukierunkowej

Reference number: ZP/2020/11/0193/PH
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ochronników słuchu z modułem komunikacji dwukierunkowej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ oraz projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ochronników słuchu z modułem komunikacji dwukierunkowej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Uwaga do sekcji II.2.7 ogłoszenia: termin realizacji zamówienia określony jest w rozdziale VI SIWZ.

Uwaga do sekcji IV.2.6 ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy;

2. z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 8 ustawy.

Do oferty składanej za pośrednictwem portalu zakupowego należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ), w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VII SIWZ.

Uwaga

a) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jednolity dokument dotyczący każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia musi zostać złożony, pod rygorem nieważności, w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) Zamawiający nie dopuszcza sporządzania i przekazywania elektronicznej kopii jednolitego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i 21 ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ);

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ);

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) (zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ).

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/01/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/01/2021
Local time: 10:30
Place:

Oferty zostaną otwarte poprzez transmisję on-line.

W celu uczestnictwa w transmisji należy połączyć się z wirtualnym pokojem konferencyjnym, do którego link oraz wymagany identyfikator i kod dostępu są następujące:

— link: https://join.video.gaz-system.pl/

— identyfikator spotkania: 311199,

— kod dostępu: 3579.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 str. 1), dalej zwanego „RODO”:

1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną;

2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;

3) pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu,

będzie Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa) jako Zamawiający.

Prawa w zakresie ochrony danych osobowych można zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z Zamawiającym na adres e-mail wskazany w rozdziale VIII SIWZ lub za pośrednictwem portalu zakupowego.

Cel przetwarzania danych osobowych

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem, w szczególności w związku z oceną oferty w prowadzonym postępowaniu, wyboru Wykonawcy oraz w celu archiwizacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w ust. 1 stanowią art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

Odbiorcy danych osobowych

4. Dane osobowe będą przetwarzali pracownicy lub współpracownicy Zamawiającego.

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3, ust. 3a, ust. 3b ustawy oraz akty wykonawcze do ustawy, a także uprawnione instytucje określone przez przepisy prawa.

6. Dane osobowe w zakresie imion i nazwisk lub firmy zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://gazsystem.eb2b.com.pl/ w przypadkach określonych w ustawie.

7. Dopuszcza się również po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia przekazanie zainteresowanym osobom, w tym innym Wykonawcom, dokumentów związanych z postępowaniem, które były przekazywane lub otrzymywane w jego trakcie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.

8. Zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

9. Zamawiający udostępnia dane osobowe odnoszące się do wyroków skazujących i naruszeń prawa Wykonawcom w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie.

10. Udostępnienie danych osobowych, o których mowa w ust. 9 powyżej, następuje po wcześniejszym odebraniu od Wykonawców lub osób działających w ich imieniu, posiadających pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania poufności w zakresie udostępnionych im informacji i danych. Oświadczenie należy przedłożyć Zamawiającemu w formie pisemnej. Wzór oświadczenia Zamawiający udostępni Wykonawcy na wniosek.

11. Dane osobowe dotyczące osób wskazanych w ust. 1 będą udostępniane także pracownikom lub współpracownikom kontrahentów, z którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez tych kontrahentów systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich danych, w tym danych osobowych.

12. Ponadto odbiorcami danych mogą być następujące podmioty: członkowie organów Zamawiającego, podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, organy państwowe, instytucje), podmioty świadczące na rzecz Zamawiającego usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Zamawiającego usługi informatyczne oraz nowych technologii, pocztowe oraz kurierskie, niszczenia i archiwizacji dokumentów, księgowo-finansowe.

Okres przetwarzania danych osobowych

13. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania z uwzględnieniem terminu na wniesienie środków ochrony prawnej, o którym mowa w dziale VI ustawy, a po tym okresie dane będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres wskazany w przepisach prawa.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

14. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Zautomatyzowane decyzje

15. Zamawiający nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profiluje w oparciu o dane osobowe.

Uprawnienia

16. Osoby wskazane w ust. 1 mają prawo do:

a) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane;

b) sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne;

c) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku Zamawiający dokona niezwłocznego usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych. Uchylenie ograniczenia przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;

e) przeniesienia danych osobowych, tj. otrzymania od Zamawiającego w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące;

f) wniesienia skargi na Zamawiającego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

17. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 16 pkt 1 powyżej, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w ust. 16 pkt 2 powyżej, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Ponadto skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

19. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w ust. 16 pkt 4 powyżej, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

20. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki do przetwarzania, a mianowicie takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Wykonawca spełni w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne wynikające z art. 14 RODO w stosunku do osób wskazanych niżej w ust. 1.

Obowiązek informacyjny zrealizowany zostanie poprzez przekazanie tym osobom poniższej informacji. Wykonawca potwierdzi wykonanie obowiązku poprzez złożenie oświadczenia według wzoru zawartego w formularzu „Oferta” stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Administrator danych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO:

1) osób wskazanych do kontaktu;

2) podwykonawców, dalszych podwykonawców;

3) pełnomocników Wykonawcy, innych podmiotów w rozumieniu art. 22a ustawy lub podwykonawców / dalszych podwykonawców;

4) członków organów zarządzających i nadzorczych osób prawnych lub spółek osobowych;

5) prokurentów

będzie Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), jako Zamawiający.

Prawa w zakresie ochrony danych osobowych można zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z Zamawiającym na adres e-mail wskazany w rozdziale VIII SIWZ.

Cel przetwarzania danych osobowych

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem, w szczególności w związku z badaniem i oceną ofert w prowadzonym postępowaniu w celu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz w celu archiwizacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w ust. 1 pkt 1 stanowią art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO. Zamawiający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych na postawie przepisów ustawy, jak również w celu realizacji jego prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z przeprowadzeniem postępowania (kontakty służbowe, ocena ofert, wybór Zamawiającego, archiwizacja dokumentacji z postępowania).

Ze względu na ograniczenie tech. w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy znajduje się w dok. postępowania.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, które zostały szczegółowo określone w dziale VI, rozdział 1–3 ustawy.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/11/2020