29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 581280-2023

27/09/2023    S186

Polska-Warszawa: Usługi medyczne

2023/S 186-581280

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia sektorowe

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-940
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Martynowicz
E-mail: zamowienia.poludnie@poczta-polska.pl
Tel.: +48 502-013-712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.poczta-polska.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu medycyny pracy, świadczonych na rzecz Poczty Polskiej S.A. na terenie Wrocławia

Numer referencyjny: CZ.26.556.2023.DTPŁ
II.1.2)Główny kod CPV
85121000 Usługi medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług z zakresu medycyny pracy, świadczonych na rzecz Poczty Polskiej S.A. na terenie Wrocławia.

Przewidywana liczba pracowników kierowanych na badania (z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów badań dla poszczególnych grup zawodowych w Poczcie Polskiej S.A.) w okresie 36 miesięcy wynosi 7.523 pracowników

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świadczenie usług na terenie miasta Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług z zakresu medycyny pracy, świadczonych na rzecz Poczty Polskiej S.A. na terenie Wrocławia.

Przewidywana liczba pracowników kierowanych na badania (z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów badań dla poszczególnych grup zawodowych w Poczcie Polskiej S.A.) w okresie 36 miesięcy wynosi 7.523 pracowników

II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 36
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 PZP z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego rozdziału.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h PZP, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h PZP.

3. Z postępowania wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Ro

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Forma procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

2. Niniejsze postępowanie, o wartości przekraczającej równowartość kwoty określonej na podstawie art. 2.1 pkt 2) ustawy PZP, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 PZP w związku z art. 392 ust. 1 PZP w oparciu o art. 5 ust. 4 pkt. 6).

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
Data: 19/10/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w procedurze, o której mowa w art.139 ust.1 Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 388 pkt 2) ppkt c) ustawy PZP, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia, w szczególności w przypadku, gdy niezbędna będzie kontynuacja zamówienia pozwalająca na zabezpieczenie potrzeb Zamawiającego, w szczególności, gdy wyczerpaniu ulegnie kwota określona w umowie lub upłynie okres, na jaki umowa została zawarta.

1) Maksymalny zakres zamówienia, o którym mowa powyżej obejmuje 2.249 pracowników.

2) Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji.

3) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.

4) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe

5) Termin realizacji zamówienia dodatkowego: 12 miesięcy w okresie 2 lat od daty zakończenia realizacji zamówienia podstawowego

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: jw
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX PZPna zasadach i w terminach jak dla postępowań o wartości przekraczającej równowartość kwoty określonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 SWZ są odwołanie i skarga do sądu.

4. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

5. Na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia Prezesa Izby, którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579-590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2023