Prekės - 581333-2020

Pateikti glaustą rodinį

02/12/2020    S235

Lenkija-Kutno: Turboreaktyviniai varikliai

2020/S 235-581333

Skelbimas apie sutarčių sudarymą gynybos ir saugumo srityje

Prekės

Direktyva 2009/81/EB

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: 3. Regionalna Baza Logistyczna Wydział Techniki Lotniczej
Adresas: ul. Bohaterów Walk nad Bzurą
Miestas: Kutno
Pašto kodas: 99-300
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: mjr Piotr Pudlik
El. paštas: wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Telefonas: +48 261430238

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Pirkėjo profilio adresas: https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
I.3)Pagrindinė veikla
Gynyba
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Sutarčiai suteiktas pavadinimas
dostawa silników turbo-odrzutowych RD-33 ser. 2
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: 3. Regionalna Baza Logistyczna Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy Kutno, ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 99-300 Kutno
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.4)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa silników lotniczych turbo- odrzutowych RD-33 ser. 2 po wykonanym remoncie głównym z pełnym resursem międzyremontowym nie mniej niż 350 godzin nalotu oraz pozostałym resursem technicznym nie mniej niż 700 godz., w ilościach wyszczególnionych w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Jednocześnie Zamawiający dopuszcza dostawę silników RD-33 ser. 2 o parametrach technicznych nie gorszych niż określone powyżej w tym wyrobów nowych. Wszystkie wyroby kompletujące silnik muszą posiadać resurs nie mniejszy niż nadany resurs międzyremontowy. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zakonserwowany zgodnie z dokumentacją silnika na okres nie krótszy niż 2 lata oraz posiadać skrzynie lub kontenery transportowe. Ponadto każdy silnik winien posiadać komplet narzędzi specjalistycznych i materiałów eksploatacyjnych (jednorazowych, tj. uszczelki, podkładki, zawleczki, itp.) według kompletacji producenta, zapewniających Użytkownikowi zabudowanie na płatowcu. Wykonawca winien udzielić gwarancji dla wszystkich wyrobów nie mniej niż 24 miesiące lub 200 godzin pracy (w zależności co upłynie wcześniej) Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu przyjęcia- przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i Odbiorcy.
2. Jednocześnie, zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 114) oraz rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 1385) przedmiot zamówienia będzie podlegał ocenie w trybie I oceny zgodności.
3. Przedmiot zamówienia podlegał będzie odbiorowi jakościowemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w zakresie i na zasadach opisanych w § 9 „wzoru umowy” stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Udzielenie zamówienia nie wiąże się z udostępnieniem Wykonawcy informacji niejawnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742).
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

34731200 Turboreaktyviniai varikliai

II.2)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
Vertė: 29 550 000,00 PLN
Be PVM

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
Supaprastinta ribota procedūra
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris
163/2020
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Skelbimas apie pirkimą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 202-491867 16.10.2020

V dalis: Sutarties sudarymas

Sutartis Nr: 1 Pirkimo dalis Nr.: 1 - Pirkimo dalies pavadinimas: Silnik turbo-odrzutowy RD-33 ser.2
V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
20.11.2020
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A.
Adresas: ul. Szubińska 107
Miestas: Bydgoszcz
Pašto kodas: 85-915
Šalis: Lenkija

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
Vertė: 8 121 740,65 PLN
Be PVM
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 9 850 000,00 PLN
Be PVM
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne
Sutartis Nr: 2 Pirkimo dalis Nr.: 2 - Pirkimo dalies pavadinimas: Silnik turbo-odrzutowy RD-33 ser.2
V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
20.11.2020
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A.
Adresas: ul. Szubińska 107
Miestas: Bydgoszcz
Pašto kodas: 85-915
Šalis: Lenkija

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
Vertė: 8 121 740,65 PLN
Be PVM
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 9 850 000,00 PLN
Be PVM
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne
Sutartis Nr: 3 Pirkimo dalis Nr.: 3 - Pirkimo dalies pavadinimas: Silnik turbo-odrzutowy RD-33 ser.2
V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
20.11.2020
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A.
Adresas: ul. Szubińska 107
Miestas: Bydgoszcz
Pašto kodas: 85-915
Šalis: Lenkija

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
Vertė: 8 121 740,65 PLN
Be PVM
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 9 850 000,00 PLN
Be PVM
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.2)Papildoma informacija:
VI.3)Skundų pateikimo procedūra
VI.3.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Odwołanie wnosi się do Prezesa UZP na zasadach opisanych w art. 179–189.
VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587700
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27.11.2020