Diensten - 581575-2020

03/12/2020    S236

België-Brussel: Beoordeling van de effecten op het landgebruik, het klimaat en de biodiversiteit van de nationale energie- en klimaatplannen (NECP's) en de nationale biodiversiteitsstrategieën en -actieplannen (NBSAP's) van de EU en haar lidstaten

2020/S 236-581575

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General Environment
Postadres: ENV.A.5 – Finance, BU 9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beoordeling van de effecten op het landgebruik, het klimaat en de biodiversiteit van de nationale energie- en klimaatplannen (NECP's) en de nationale biodiversiteitsstrategieën en -actieplannen (NBSAP's) van de EU en haar lidstaten

Referentienummer: ENV/2020/OP/0014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voortbouwend op de beoordeling door de EU van referentiebeleidsscenario's voor klimaatverandering en de effectbeoordeling van de langetermijnemissiestrategie, zal deze dienstenovereenkomst de potentiële effecten van het landgebruiksbeleid op het klimaat, de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten tot 2030 en 2050 evalueren, zoals voorgesteld door de lidstaten in hun NECP's, NFAP's en NBSAP's.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 999 759.68 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beoordeling van de effecten op het landgebruik, het klimaat en de biodiversiteit van de nationale energie- en klimaatplannen (NECP's) en de nationale biodiversiteitsstrategieën en -actieplannen (NBSAP's) van de EU en haar lidstaten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 20
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

07 02 02 (Life Op.) Stopzetten en omkeren van het verlies aan biodiversiteit.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit is eerder gepubliceerd in vooraankondiging PB 2020/S059-140463 met een andere titel: „Beleidsmodellering inzake biodiversiteit na 2020: beoordeling van de vraag of de EU-toezeggingen die in 2020 moeten worden gedaan, voldoende ambitieus zijn om bij te dragen aan de vermindering van verlies van biodiversiteit”.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 119-288060
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.0202/2020/836131/SER/ENV.D.2
Benaming:

Beoordeling van de effecten op het landgebruik, het klimaat en de biodiversiteit van de nationale energie- en klimaatplannen (NECP's) en de nationale biodiversiteitsstrategieën en -actieplannen (NBSAP's) van de EU en haar lidstaten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
Postadres: Schlossplatz 1
Plaats: Laxenburg
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 22361
Land: Oostenrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: World Conservation Monitoring Centre (WCMC)
Postadres: 219 Huntingdon Road
Plaats: Cambridge
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: CB3 0DL
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eurocare GmbH
Postadres: Buntspechtweg 22
Plaats: Bonn
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 23123
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 999 759.68 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020