29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 58162-2021

05/02/2021    S25

Belgia-Evere: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

2021/S 025-058162

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 252-634606)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: MRMP-I/S Direction générale Material Resources — Division «Marchés publics» — Section «Infrastructure» — Sous-section «Services»
Krajowy numer identyfikacyjny: 0308.357.555_15
Adres pocztowy: Rue d'Evere 1
Miejscowość: Evere
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1140
Państwo: Belgia
E-mail: brigitte.menten@mil.be
Tel.: +32 24415385
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.mil.be/
Adres profilu nabywcy: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397026

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Procédure ouverte pour la conclusion, pour une période de 48 mois (2021-2024), d’un ou plusieurs (sept lots) accords-cadres de travaux à bordereau de prix, avec un adjudicataire pour l’exécution de travaux de rénovation, d’adaptation et d’entretien des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement dans les quartiers et domaines militaires de la Défense

Numer referencyjny: MRMP-I/S-20IS660-F02_0
II.1.2)Główny kod CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Exécution de travaux de rénovation, d’adaptation et d’entretien des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement dans les quartiers et domaines militaires de la Défense.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-634606

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Changer la numérotation des lots.