Služby - 581738-2020

04/12/2020    S237

Belgicko-Brusel: ECHO/2020/OP/0006 Služby súvisiace s ponukou kapacít na plánovanie, organizovanie a podporu kurzov odbornej prípravy v spolupráci s JEU, WHO, WFP, OCHA/INSARAG

2020/S 237-581738

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 208-506574)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, ECHO – European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO), ECHO.B.3 – Knowledge Network and Evidence-based Policy
Poštová adresa: Rue de la Loi 86
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1000
Štát: Belgicko
E-mail: ECHO-CP-TRAINING-EXERCISES@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/echo/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

ECHO/2020/OP/0006 Služby súvisiace s ponukou kapacít na plánovanie, organizovanie a podporu kurzov odbornej prípravy v spolupráci s JEU, WHO, WFP, OCHA/INSARAG

Referenčné číslo: ECHO/2020/OP/0006
II.1.2)Hlavný kód CPV
80560000 Zdravotnícke školenia a poskytovanie prvej pomoci
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany sa má prostredníctvom tejto výzvy na predloženie ponúk posilniť spolupráca s agentúrami OSN v oblasti odbornej prípravy. Cieľom je zabezpečiť interoperabilitu a spoluprácu v prípade nasadenia a pokračovať v odbornej príprave týkajúcej sa spôsobilostí a poznatkov v oblasti reakcie na katastrofy a koordinácie počas reakcie na ne. Kurzy budú určené pre odborníkov zúčastnených štátov a zamestnancov ECHO, ako aj pre účastníkov určených agentúrami OSN.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/12/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 208-506574

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 04/12/2020
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 17/12/2020
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 07/12/2020
Miestny čas: 10:30
má byť:
Dátum: 18/12/2020
Miestny čas: 10:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: