29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 58175-2021

05/02/2021    S25

Czechy-Mukařov: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2021/S 025-058175

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 249-619435)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Obec Mukařov
Krajowy numer identyfikacyjny: 00240508
Adres pocztowy: Příčná 11
Miejscowość: Mukařov
Kod NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Kod pocztowy: 251 62
Państwo: Czechy
Osoba do kontaktów: Rostislav Matyska
E-mail: matyska@tenderpro.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mukarov.cz/
Adres profilu nabywcy: https://www.tenderarena.cz/profily/Mukarov

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Mukařov, Srbín, Žernovka - Splašková kanalizace a ČOV

II.1.2)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s výstavbou kombinované gravitační a tlakové splaškové kanalizace s novou ČOV, včetně gravitačních a tlakových splaškových kanalizačních přípojek pro místní části Srbín, Žernovka a část Mukařova, které odvádí splaškové odpadní vody na projektovanou čistírnu odpadních vod, která bude umístěna v severovýchodní časti obce Srbín.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 249-619435

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Zamiast:
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 11/02/2021
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Podmínky pro otevírání nabídek
Zamiast:
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 11/02/2021
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zadavatel v souladu s vysvětlením zadávací dokumentace č. 5 prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 11.2.2021 do 14:00:00 hodin.