29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 581971-2020

04/12/2020    S237

Szwecja-Landskrona: Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

2020/S 237-581971

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Landskrona kommun
Krajowy numer identyfikacyjny: 212000-1140
Adres pocztowy: Drottninggatan 7
Miejscowość: Landskrona
Kod NUTS: SE224 Skåne län
Kod pocztowy: 261 80
Państwo: Szwecja
Osoba do kontaktów: Bengt Persson
E-mail: bengt.persson@landskrona.se
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.landskrona.se
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkmjiyijb&GoTo=Docs
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkmjiyijb&GoTo=Tender
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Maskininhyrning

Numer referencyjny: 2020/1219
II.1.2)Główny kod CPV
45500000 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Upphandlingen avser Ramavtal för löpande inhyrning av maskiner exempelvis handverktyg, ställningar, liftar, bodar etc. Staden har för avsikt att teckna avtal med en Leverantör.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34223300 Przyczepy
42122000 Pompy
42924740 Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca
43200000 Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części
44211100 Budynki modułowe i przenośne
44510000 Narzędzia
44511000 Narzędzia ręczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SE224 Skåne län
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Landskrona

II.2.4)Opis zamówienia:

Upphandlingen avser Ramavtal för löpande inhyrning av maskiner exempelvis handverktyg, ställningar, liftar, bodar etc. Staden har för avsikt att teckna avtal med en Leverantör.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen avser ett ramavtal för löpande inhyrning av maskiner exempelvis handverktyg, ställningar, liftar, bodar etc.

Föregående år var volymen ca 800 000 SEK exkl. moms. Anbudsgivaren kan betrakta detta som en vägledning för omfattningen. Staden lämnar ingen garanti för samma omfattning under avtalsperioden, utan omfattningen kan komma att förändras under denna period.

Maximal volym för ramavtalet är 4 800 0000 SEK. När köp på detta avtal uppgått till maxvolymen ska avtalet upphöra att gälla snarast möjligt och en ny upphandling kommer att genomföras. Maxvolymen ska inte förväxlas med uppskattad omfattning för upphandlingen. Avtalstiden är 2 år med möjlighet att förlänga 1 + 1 år. Startdatum för avtalet kan bli uppskjutet vid en eventuell överprövning och vid händelser som staden rimligen inte kunnat förutse. Den totala avtalstiden kommer att vara oförändrad. Staden kan vara hänvisad till att använda sig av anvisade leverantörer vid större evenemang.

Viss verksamhet som berör avtalsområdet kan bedrivas i egen regi. I sådana fall är ramavtalet att betrakta som ett komplement till den egna verksamheten.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2021
Koniec: 28/02/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/01/2021
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/07/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/01/2021
Czas lokalny: 00:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Förvaltningsrätten i Malmö
Miejscowość: Malmö
Państwo: Szwecja
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/12/2020