Servicios - 582188-2019

09/12/2019    S237

Polonia-Piotrków Trybunalski: Servicios relacionados con bases de datos

2019/S 237-582188

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 214-525606)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego
Número de identificación fiscal: 7712890034
Dirección postal: ul. Sienkiewicza 16A
Localidad: Piotrków Trybunalski
Código NUTS: PL713 Piotrkowski
Código postal: 97-300
País: Polonia
Persona de contacto: Maciej Jończyk
Correo electrónico: przetargi@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
Teléfono: +48 447323122
Fax: +48 447323122
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.zpwl.bip.net.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa baz danych GESUT, BDOT500 oraz graficznych danych EGiB

Número de referencia: ZPWŁ 272.8.2019
II.1.2)Código CPV principal
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawę baz danych GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu), BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych w trybie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2.11.2015 r. w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej – Dz.U. z 2015 r. poz. 2028) oraz graficznych danych EGiB (ewidencji gruntów i budynków).

Zamówienie zostało podzielone na 11 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowią załączniki nr 8-8h do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Warunki Techniczne (dalej: „WT”).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/12/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 214-525606

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Lote nº: I-XI
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: punkt 1.
En lugar de:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) Dotyczy części I, II, VI-IX: wykonał należycie minimum 1 usługę obejmującą co najmniej dostawę baz danych GESUT oraz dostawę baz danych BDOT500, w których zakres prac (obszar pokrycia mapą zasadniczą)obejmował powierzchnię co najmniej 8 obrębów ewidencyjnych dla każdej z baz danych.

b) Dotyczy części III, IV, X, XI: wykonał należycie minimum 1 usługę obejmującą co najmniej dostawę baz danych GESUT, w których zakres prac (obszar pokrycia mapą zasadniczą) obejmował powierzchnię co najmniej 8 obrębów ewidencyjnych.

c) Dotyczy części V: wykonał należycie minimum 1 usługę obejmującą co najmniej dostawę baz danych BDOT500, której zakres prac (obszar pokrycia mapą zasadniczą) obejmował powierzchnię co najmniej 8 obrębów ewidencyjnych.

Uwaga:

• W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia:

a) W przypadku składania oferty łącznej na części w zakresie I, II, VI-IX Wykonawca musi wykazać należyte wykonanie co najmniej 1 usługi o zakresie zgodnym z opisem warunku określonym w lit. a) powyżej, bez względu na ilość części, na które składa ofertę,

b) W przypadku składania oferty łącznej na części III, IV, X, XI Wykonawca musi wykazać należyte wykonanie co najmniej 1 usługi o zakresie zgodnym z opisem warunku określonym w lit. b) powyżej, bez względu na ilość części, na które składa ofertę,

c) W przypadku składania oferty łącznej na części w zakresie I, II, VI-IX oraz pozostałe części postępowania Wykonawca musi wykazać należyte wykonanie co najmniej 1 usługi o zakresie zgodnym z opisem warunku określonym w lit. a) powyżej, bez względu na ilość części, na które składa ofertę.

• W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia warunku o którym mowa w 1 powyżej, nawiedzę i doświadczenie zdobytą w trakcie realizacji zamówienia przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum),której członkiem był Wykonawca/ podmiot trzeci, Zamawiający będzie badał doświadczenie własne Wykonawcy/podmiotu trzeciego, tzn. realnie i faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia jako członka konsorcjum.

Léase:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) Dotyczy części I, II, VI-IX: wykonał należycie minimum 1 usługę obejmującą co najmniej dostawę baz danych GESUT oraz dostawę baz danych BDOT500, w których zakres prac (obszar pokrycia mapą zasadniczą)obejmował powierzchnię co najmniej 8 obrębów ewidencyjnych dla każdej z baz danych.

b) Dotyczy części III, IV, X, XI: wykonał należycie minimum 1 usługę obejmującą co najmniej dostawę baz danych GESUT, w których zakres prac (obszar pokrycia mapą zasadniczą) obejmował powierzchnię co najmniej 8 obrębów ewidencyjnych.

c) Dotyczy części V: wykonał należycie minimum 1 usługę obejmującą co najmniej dostawę baz danych BDOT500, której zakres prac (obszar pokrycia mapą zasadniczą) obejmował powierzchnię co najmniej 8 obrębów ewidencyjnych.

Uwaga:

— W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia:

a) W przypadku składania oferty łącznej na części w zakresie I, II, VI-IX Wykonawca musi wykazać należyte wykonanie co najmniej 1 usługi o zakresie zgodnym z opisem warunku określonym w lit. a) powyżej, bez względu na ilość części, na które składa ofertę,

b) W przypadku składania oferty łącznej na części III, IV, X, XI Wykonawca musi wykazać należyte wykonanie co najmniej 1 usługi o zakresie zgodnym z opisem warunku określonym w lit. b) powyżej, bez względu na ilość części, na które składa ofertę,

c) W przypadku składania oferty łącznej na części w zakresie I, II, VI-IX oraz pozostałe części postępowania Wykonawca musi wykazać należyte wykonanie co najmniej 1 usługi o zakresie zgodnym z opisem warunku określonym w lit. a) powyżej, bez względu na ilość części, na które składa ofertę.

— w przypadku usług nadal wykonywanych zamawiający uzna spełnianie warunków określonych w pkt 5.2.3.1 ppkt a) - c) pod warunkiem, że do upływu terminu składania ofert Wykonawca należycie wykonał taką część usługi, która potwierdzi w pełni, iż jego doświadczenie spełnia wymagania warunków co do zakresu dostarczanych baz danych (w zależności od części zamówienia bazy GESUT oraz BDOT500 albo GESUT albo BDOT500) oraz powierzchni objętej pracami (co najmniej 8 obrębów ewidencyjnych).

— W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia warunku o którym mowa w 1 powyżej, nawiedzę i doświadczenie zdobytą w trakcie realizacji zamówienia przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), której członkiem był Wykonawca/ podmiot trzeci, Zamawiający będzie badał doświadczenie własne Wykonawcy/podmiotu trzeciego, tzn. realnie i faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia jako członka konsorcjum.

Número de apartado: IV.2.2
Lote nº: I-XI
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 12/12/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 19/12/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Lote nº: I-XI
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 12/12/2019
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 19/12/2019
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: