Dienstleistungen - 582393-2019

09/12/2019    S237

Rumänien-Mediaș: Reparatur und Wartung von Messgeräten

2019/S 237-582393

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 14056826
Postanschrift: Piața C. I. Moțaș nr. 4
Ort: Mediaș
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Denisa Pop
E-Mail: denisa.pop@romgaz.ro
Telefon: +40 374401945
Fax: +40 269844184
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.romgaz.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100082205
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Gas und Erdöl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de reparare calculatoare multi-stream și servicii de întreținere calculatoare de debit tehnologic

Referenznummer der Bekanntmachung: 14056826/2019/S 40.6 SED; 14056826/2019/S 40.7 SED
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50411000 Reparatur und Wartung von Messgeräten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de reparare calculatoare multi-stream si servicii de intretinere calculatoare de debit tehnologic.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 532 896.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de reparare calculatoare de debit multi-stream tip ABB (XRC6490 G4)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50411000 Reparatur und Wartung von Messgeräten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Hauptort der Ausführung:

Locatiile prevazute in caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de reparare calculatoare multi-stream si servicii de intretinere calculatoare de debit tehnologic.

Se va incheia un acord-cadru pe o perioada de 4 ani, iar contractele subsecvente vor fi incheiate pe o perioada de 12 luni.

Cantitatea estimata maxima aferenta acordului-cadru: 1 124 nr. servicii.

Cantitatea estimata minima aferenta acordului-cadru: 644 nr. servicii.

Cantitatea estimata maxima aferenta unui contract subsecvent: 281 nr. servicii.

Cantitatea estimata minima aferenta unui contract subsecvent: 160 nr. servicii.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 715 200.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea maxima estimata a acordului-cadru este de 2 715 200,00 RON.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 678 800,00 RON.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de reparare calculatoare de debit multi-stream tip ROC 809

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50411000 Reparatur und Wartung von Messgeräten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Hauptort der Ausführung:

Locatiile prevazute in caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de reparare calculatoare multi-stream si servicii de intretinere calculatoare de debit tehnologic.

Se va incheia un acord-cadru pe o perioada de 4 ani, iar contractele subsecvente pe o perioada de 12 luni.

Cantitatea estimata maxima aferenta acordului-cadru: 180 nr. servicii.

Cantitatea estimata minima aferenta acordului-cadru: 96 nr. servicii.

Cantitatea estimata maxima aferenta unui contract subsecvent: 45 nr. servicii.

Cantitatea estimata minima aferenta unui contract subsecvent: 24 nr. servicii.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 463 140.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea maxima estimata a acordului-cadru este de 463 140,00 RON.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 115 785,00 RON.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de întreținere calculatoare de debit tehnologic tip FLOBOSS 103

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50411000 Reparatur und Wartung von Messgeräten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Hauptort der Ausführung:

Locatiile prevazute in caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de reparare calculatoare multi-stream si servicii de intretinere calculatoare de debit tehnologic.

Se va incheia un acord-cadru pe o perioada de 4 ani, iar contractele subsecvente pe o perioada de 12 luni.

Cantitatea estimata maxima aferenta acordului-cadru: 200 nr. servicii.

Cantitatea estimata minima aferenta acordului-cadru: 148 nr. servicii.

Cantitatea estimata maxima aferenta unui contract subsecvent: 50 nr. servicii.

Cantitatea estimata minima aferenta unui contract subsecvent: 37 nr. servicii.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 354 556.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea maxima estimata a acordului-cadru este de 354 556,00 RON.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 88 639,00 RON.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr. 1: ofertanţii, asociaţii, terții susținători si subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, la art. 178 şi art.180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitate de îndeplinire: se va completa DUAE de către toţi ofertanţii, inclusiv de către asociaţi, terți susținători şi subcontractanți. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează sa fie prezentate, la solicitarea entităţii contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, inclusiv de către asociații, terții susținători și subcontractanți. Aceste documente vor fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Cerința nr. 2: ofertanţii, asociaţii, terții susținători şi subcontractanţii trebuie să respecte regulile de evitarea conflictului de interese prevăzute la art. 73 din Legea 99/ 2016.

Modalitate de îndeplinire: se va prezenta o declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 73 din Legea 99/2016 o dată cu depunerea DUAE, de către toţi ofertanţii, asociaţii, terții susținători şi subcontractanții, până la data limită de depunere ofertelor.

Persoanele cu funcție de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt următoarele: dl. Adrian Constantin Volintiru, dl. Lupa Leonard Ionut, dl. Paraschiv Nelu, dl. Tanasa Danut Liviu, dl. Achimet Lucian Ovidiu, dl. Neag Ioan Viorel, dl. Bobar Andrei, dl. Veza Marius Leonte, dna. Bolchiş Cecilia, dna Crişan Cristina, dna Coman Ioana, dna. Pop Denisa.

Cerinta nr. 1: persoane juridice/fizice române şi persoane juridice/fizice străine: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE de către ofertanţii, asociaţii, terții susținători şi subcontractanții urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertanţii străini document echivalent emis în ţara de rezidenţă, să fie prezentat, doar la solicitarea entităţii contractante la finalizarea evaluării ofertelor, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile 1, 2, 3. Cifra de afaceri medie anuala. Declarație privind media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani. Operatorul economic trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, financiari încheiați, respectiv 2018, 2017, 2016 de minim: lot 1 – 678 800,00 RON; lot 2 – 115 785,00 RON; lot 3 – 88 639,00 RON.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de către ofertanţi, asociaţi, terți susținători urmând ca entitatea contractantă să solicite, doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, prezentarea situatiilor financiare anuale pentru anii 2016, 2017, 2018 întocmite potrivit reglementărilor contabile aplicabile in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991. În cazul în care mai mulți operatori economici depun o ofertă comună, pentru demonstrarea capacității economice și financiare se vor lua în considerare resursele tuturor membrilor grupului. Pentru ofertanții nerezidenți se vor prezenta situatiile financiare anuale (ptr. anii 2016, 2017, 2018) întocmite potrivit reglementărilor contabile din tara de rezidenta, insotite de raportul auditorului financiar. Documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Declarație privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Ofertantul va demonstra prestarea de servicii de reparare si intretinere calculatoare de debit multi-stream si tehnologic, prin prezentarea unei liste a principalelor prestări de servicii din ultimii 3 ani, calculați de la data limita de depunere a ofertelor, conținând valori, perioade de livrare/prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urma sunt entități contractante sau clienți privați, la nivelul a cel mult 5 (cinci) contracte a căror valoare cumulata sa fie de minim: lot 1 – 678 800,00 RON; lot 2 – 115 785,00 RON; lot 3 – 88 639,00 RON. Prestările de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. Numărul de ani solicitați in vederea demonstrării experienței similare se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limita prevăzut in anuntul de participare publicat inițial.

Informații privind subcontractanții (dac este cazul). Ofertanții vor include informații cu privire la subcontractanți in DUAE. Subcontractantul/subcontractanții va/vor prezenta fiecare cate un formular DUAE, semnat si completat in mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Daca prin subcontractant se îndeplinește o cerința de calificare sau mai multe, atunci acesta va preciza in DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește. Daca prin subcontractant nu se îndeplinește o cerința de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrării neîncadrării in motivele de excludere. Se solicită, la încheierea contractului sau atunci când se introduc subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant și subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin subcontractanților, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție sectorială. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție sectorială.

Loturile 1, 2, 3. Proportia de subcontractare. Informații privind subcontractanții (dac este cazul). Ofertanții vor include informații cu privire la subcontractanți in DUAE. Subcontractantul/subcontractanții va/vor prezenta fiecare cate un formular DUAE, semnat si completat in mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Daca prin subcontractant se îndeplinește o cerința de calificare sau mai multe, atunci acesta va preciza in DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește. Daca prin subcontractant nu se îndeplinește o cerința de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrării neîncadrării in motivele de excludere. Se solicită, la încheierea contractului sau atunci când se introduc subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant și subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin subcontractanițlor, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție sectorială. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție sectorială.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de către ofertanți, asociați si terți susținători, entitatea contractantă urmând să solicite doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, prezentarea documentelor justificative care probează cele asumate in acordurile de subcontractare (impreuna cu documente anexe la acordul de subcontractare, transmise acestora de catre subcontractanti, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare.

Se va completa DUAE, de catre subcontractanti, entitatea contractanta urmând sa solicite doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, documentele justificative care probeaza cele asumate in acordurile de subcontractare (impreuna cu documente anexe la acordul de subcontractare, transmise acestora de catre subcontractanti, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/ acestora). Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de subcontractare.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Cuantumul garanției de participare: lot 1 – 6 700,00 RON; lot 2 – 1 100,00 RON; lot 3 – 800,00 RON.

Perioada de valabilitate a garanției de participare: este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertei. Ofertanții care depun oferte, vor afișa obligatoriu în SEAP dovada constituirii garanției pentru participare, scanată până la data şi ora limită de depunere a ofertelor, în conformitate cu art. 42 alin. (7) din H.G. 394/2016.

În cazul în care ofertantul constituie garanția de participare printr-un instrument de garantare (emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii), acesta are obligatia să trimită entității contractante garanția de participare, în original, în maxim 3 zile de la data limită de depunere al ofertelor în SEAP, la adresa: Piata Constantin Motas nr. 4, Medias, jud. Sibiu, în atenția Serviciului Achiziții (Licitații).

Modul de constituire a garanţiei de participare: garanția de participare se va exprima în lei si se va încărca obligatoriu in SEAP până la data şi ora limită de depunere a ofertelor şi poate fi constituită astfel:

— virament bancar sau OP în contul RO08RNCB0231019525330001 deschis la BCR Mediaş in lei,

— printr-un instrument de garantare emis de o insituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii.

Garanția trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Ofertele care nu sunt însoțite de dovada constituirii garanției pentru participare vor fi respinse. Entitatea contractanta va retine garanția de participare atunci când ofertantul se află într-una din situațile prevăzute de art. 43 alin. (1) din H.G. 394/2016.

Restituirea garanţiei se realizează potrivit art. 44 din H.G. 394/2016.

Cuantumul garanţiei de bună executie va fi de 5 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este egala cu cea a termenului de prestare aferenta contractului subsecvent. Garantia de buna executie a contractului de servicii se constituie conform art. 46 din H.G. 394/2016, modificata si completata.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/02/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/06/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/02/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate in SICAP operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătura electronica).

Documentele de calificare, propunerea tehnică și cea financiară și toate certificatele, documentele emise in alta limba decât romana vor fi însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

In cazul in care se depune contestatie, se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la sectiunea „Solicitari de clarificari/intrebari/comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la sectiunea „Lista clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la sectiunea „Solicitari de clarificari/intrebari/comunicari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Solicitari de clarificari/intrebari/comunicari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatură electronică extinsă.

DUAE aferent procedurii de atribuire va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SICAP la definirea documentației de atribuire, in secțiunea „Criterii DUAE”, conform criteriilor de calificare și selecție stabilite. DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SICAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României).

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, in vederea departajarii ofertelor entitatea contractanta (prin intermediul SICAP la sectiunea „Solicitari de clarificari/intrebari/comunicari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare.

Entitatea contractantă va răspunde in mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere ofertelor/candidaturilor: 15.

Pentru informatii suplimentare privind depunerea in format electronic a ofertelor in SICAP, ofertantii se pot adresa la Serviciul Suport Companii din cadrul Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei (A.A.D.R.) la tel. +40 213052830-39, fax +40 213032906, email contact.companii@e-licitatie.ro

Responsabilitatea pentru corecta functionare din punct de vedere tehnic a SICAP revine operatorului acestui sistem, conform art. 5 alin. (3) din H.G. 394/2016.

Dacă este cazul, ofertantul va indica motivat in cadrul ofertei, care din informatiile din propunerea tehnica si/sau financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenul de exercitare a cailor de atac este cel prevăzut la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Juridic
Postanschrift: Piața Constantin Moțaș nr. 4
Ort: Mediaș
Postleitzahl: 551130
Land: Rumänien
E-Mail: endre.ioo@romgaz.ro
Telefon: +40 374401026
Fax: +40 269844184
Internet-Adresse: www.romgaz.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2019