29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 582415-2020

04/12/2020    S237

Francja-Longuenesse: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2020/S 237-582415

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer
Krajowy numer identyfikacyjny: 20006903700014
Adres pocztowy: 2 rue Albert-Camus, CS 20079
Miejscowość: Longuenesse
Kod NUTS: FRE12 Pas-de-Calais
Kod pocztowy: 62968
Państwo: Francja
E-mail: correspondre@aws-france.com
Tel.: +33 374182000
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ca-pso.fr/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Numéro de la consultation: 2020-38 commune de Bayenghem-lès-Éperlecques — assainissement programme 2020 — rue de Monnecove

Numer referencyjny: 2020-38/Bo
II.1.2)Główny kod CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 253 711.40 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Réseau

Część nr: Lot 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRE12 Pas-de-Calais
II.2.4)Opis zamówienia:

Canalisations SN16 diamètre 200 mm: 540 m.

Canalisation PEHD RC100 diamètre 225 mm: 580 m.

Remblai fines 0/6 : 795 m3.

Regards de visite diamètre 1 000 : 14 unités.

Réfection de tranchée: 900 m2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Lot 2: prix des prestations / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Lot 1: prix des prestations / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Lot 2: valeur technique / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Lot 1: valeur technique / Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Délai d'exécution quatre mois. Délai de préparation un mois (non compris dans le délai d'exécution).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Refoulement

Część nr: Lot 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122130 Pompy wodne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRE12 Pas-de-Calais
II.2.4)Opis zamówienia:

Un poste de refoulement, deux pompes.

Canalisation PVC: 290 m.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Lot 2: prix des prestations / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Lot 1: prix des prestations / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Lot 2: valeur technique / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Lot 1: valeur technique / Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Délai d'exécution un mois. Délai de préparation un mois (non compris dans le délai d'exécution).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:

Montant inférieur au seuil européen.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Nazwa:

Réseau

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: SADE — Compagnie générale de travaux d'hydraulique
Adres pocztowy: Rue Charles-Darwin, parc de la Chênaie, BP 44
Miejscowość: Rouvroy
Kod NUTS: FRE12 Pas-de-Calais
Kod pocztowy: 62320
Państwo: Francja
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 220 991.40 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Nazwa:

Refoulement

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Eiffage Énergie Indus Nord
Adres pocztowy: BP99007
Miejscowość: Dunkerque
Kod NUTS: FRE11 Nord
Kod pocztowy: 59240
Państwo: Francja
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 32 720.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif de Lille
Adres pocztowy: 5 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, CS 62039
Miejscowość: Lille Cedex
Kod pocztowy: 59014
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr
Tel.: +33 359542342
Faks: +33 359542445
Adres internetowy: http://www.telerecours.fr
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site internet URL: www.telerecours.fr

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA) et pouvant être exercé avant la signature du contrat;

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA;

— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2020