Dostawy - 582460-2021

15/11/2021    S221

Polska-Lipnica Murowana: Paliwa gazowe

2021/S 221-582460

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 197-513215)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lipnica Murowawa
Adres pocztowy: Lipnica Murowana 44
Miejscowość: Lipnica Murowana
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 32-724
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej
Adres pocztowy: Lipnica Murowana 74
Miejscowość: Lipnica Murowana
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 32-724
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Murowanej
Adres pocztowy: Lipnica Murowana 49
Miejscowość: Lipnica Murowana
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 32-724
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zduńska Wola
Adres pocztowy: ul. Zielona 30
Miejscowość: Zduńska Wola
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 98-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nowogard
Adres pocztowy: Plac Wolności 1
Miejscowość: Nowogard
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 72-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie
Adres pocztowy: Plac Wolności 8
Miejscowość: Nowogard
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 72-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Adres pocztowy: al. Solidarności 105
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-140
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rewal
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 19
Miejscowość: Rewal
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 72-344
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dobra
Adres pocztowy: ul. Szczecińska 16a
Miejscowość: Dobra
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 72-003
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej
Adres pocztowy: ul. Graniczna 31
Miejscowość: Dobra
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 72-003
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: pl. Mickiewicza 8
Miejscowość: Przeworsk
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 37-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Wieliczce
Adres pocztowy: ul. Rynek Górny 2
Miejscowość: Wieliczka
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 32-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. w Wieliczce
Adres pocztowy: ul. Marsz. J. Piłsudzkiego 105
Miejscowość: Wieliczka
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 32-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Liceum Ogólnokształcące im. J. Matejki w Wieliczce
Adres pocztowy: ul. Marszałaka J. Piłsudzkiego 18
Miejscowość: Wieliczka
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 32-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 13 A
Miejscowość: Wieliczka
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 32-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Nowogardzki Dom Kultury
Adres pocztowy: Plac Wolności 7
Miejscowość: Nowogard
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 72-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nowogród Bobrzański
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 11
Miejscowość: Nowogród Bobrzański
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 66-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 21/2021 Voltra

II.1.2)Główny kod CPV
09120000 Paliwa gazowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego, polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 197-513215

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/01/2022
Powinno być:
Data: 20/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/11/2021
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 15:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Adresem do komunikacji elektronicznej na etapie składania oświadczeń, wniosków, pytań jest zpu@voltra.pl . Złożenie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu na adres ePUAP wskazany przez pełnomocnika Zamawiających na stronie www.voltra.pl 7 dni przed terminem na złożenie ofert.