There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 582478-2022

21/10/2022    S204

Poland-Piaski: Forestry services

2022/S 204-582478

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Piaski
Postal address: ul. Drzęczewska 1
Town: Piaski
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-820
Country: Poland
Contact person: Przemysław Bayer
E-mail: piaski@poznan.lasy.gov.pl
Telephone: +48 655739080
Fax: +48 655739083
Internet address(es):
Main address: www.piaski.poznan.lasy.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piaski w roku 2022 - III postępowanie, część 1

Reference number: SA.270.39.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Zawory i Mchy w roku 2022

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77220000 Timber-impregnation services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231100 Forest resources management services
77231200 Forest pest control services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Leśnictwa Zawory i Mchy w Nadleśnictwie Piaski.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwach Zawory i Mchy, obejmujące: pozyskanie, zrywkę i podwóz drewna, hodowlę i ochronę lasu, ochronę p.poż., utrzymanie obiektów leśnych, nasiennictwo.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 11/02/2022
End: 31/12/2022
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2022/S 035-089770

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Zawory i Mchy w roku 2022

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
11/02/2022
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Konsorcjum Książ: Zakład Usług Leśnych "Wrzos" Dariusz Konieczny i Zakład Usług Leśnych "Tymek" Tomasz Jankowiak
Postal address: Ks. Abp. Antoniego Baraniaka 16
Town: Śrem
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-100
Country: Poland
E-mail: biuro.tymek@wp.pl
Telephone: +48 606769798
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Zakład Usług Leśnych "Wrzos" Dariusz Konieczny
Postal address: Ługi 8
Town: Książ Wielkopolski
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-130
Country: Poland
E-mail: koniecznydariusz@poczta.fm
Telephone: +48 607368964
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 1 639 677.56 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Wartość zamówienia jest to wartość netto umowy z dnia jej zawarcia wraz z opcją 20% netto.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4.Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
77200000 Forestry services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77220000 Timber-impregnation services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231100 Forest resources management services
77231200 Forest pest control services
75251120 Forest-firefighting services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Leśnictwa Zawory i Mchy w Nadleśnictwie Piaski.

VII.1.4)Description of the procurement:

Usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwach Zawory i Mchy, obejmujące: pozyskanie, zrywkę i podwóz drewna, hodowlę i ochronę lasu, ochronę p.poż., utrzymanie obiektów leśnych, nasiennictwo.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 11/02/2022
End: 31/12/2022
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 643 557.16 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Zawory i Mchy w roku 2022.
Postal address: ul. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka 16
Town: Śrem
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-100
Country: Poland
E-mail: biuro.tymek@wp.pl
Telephone: +48 606769798
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Zakład Usług Leśnych "Wrzos" Dariusz Konieczny
Postal address: Ługi 8
Town: Książ Wielkopolski
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-130
Country: Poland
E-mail: koniecznydariusz@poczta.fm
Telephone: +48 607368964
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Zaszła konieczność zmiany Umowy z uwagi na nieprzewidzianą w zamówieniu na „Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Piaski w roku 2022. Część I” potrzebę wykonania na rzecz Zamawiającego dodatkowych czynności związanych z sadzeniem sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym (SADZ-BRYŁ) i tym samym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, działając na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812,1933), strony dokonały zmian postanowień Umowy.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Zaszła konieczność zmiany Umowy z uwagi na nieprzewidzianą w zamówieniu na „Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Piaski w roku 2022. Część I” potrzebę wykonania na rzecz Zamawiającego dodatkowych czynności związanych z sadzeniem sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym (SADZ-BRYŁ) i tym samym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, działając na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812,1933).

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 1 639 677.56 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 643 557.16 PLN