Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Bunuri - 582487-2023

Submission deadline has been amended by:  663730-2023
27/09/2023    S186

România-București: Aeronave fără pilot

2023/S 186-582487

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea din Bucuresti
Număr naţional de înregistrare: 4505502
Adresă: Strada: Panduri, nr. 90
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050663
Țară: România
Persoană de contact: Cristi Sandu
E-mail: cristi.sandu@achizitii.unibuc.ro
Telefon: +40 3054620
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.unibuc.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100171007
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Universitate
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sistem aeronavă fără pilot tip Dronă pentru dotarea Facultății de Geografie din cadrul Universității din București

Număr de referinţă: PAAPD1428704
II.1.2)Cod CPV principal
34711200 Aeronave fără pilot
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Sistem aeronavă fără pilot tip Dronă pentru dotarea Facultății de Geografie din cadrul Universității din București, conform specificațiilor din caietul de sarcini.

Facultatea de Geografie va utiliza această dronă pentru a efectua cercetări sau studii specifice în domeniul geografiei, cum ar fi cartografiere aeriană, monitorizarea schimbărilor de mediu, evaluarea terenului sau identificarea modificărilor în utilizarea terenurilor, care să contribuie la o mai bună documentare și analiză a proiectelor de cercetare în care este implicată Facultatea. De asemenea, drona va fi utilizată și în scopuri educaționale, pentru a oferi studenților oportunitatea de a învăța și experimenta tehnologia și aplicațiile sale în domeniul geografiei.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 17 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 179 573.18 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Produsele vor fi livrate la sediul Facultății de Geografie a Universității din București, Bd-ul Nicolae Balcescu, nr 1, sector 1, Bucuresti, sala 417.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem aeronavă fără pilot tip dronă - 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Număr de perechi de elici - aeronavă fără pilot / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanție aeronavă fără pilot / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Baterii aeronavă fără pilot / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul “Ecosistem digital pentru învățare sustenabilă la Universitatea din București – EDIS-UB”, cod proiect 1828329254, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C:15, reforma 5: „Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației”

II.2.14)Informații suplimentare

Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea finanțării achiziției de produse/servicii din fonduri europene nerambursabile ,,proiect Ecosistem digital pentru învățare sustenabilă la Universitatea din București – EDIS-UB, cod proiect 1828329254, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”, semnarea contractului fiind posibilă numai în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.

În cazul în care indiferent de motive, aprobarea finanțării achiziției de produse/servicii din fonduri europene nerambursabile nerambursabile ,,proiect Ecosistem digital pentru învățare sustenabilă la Universitatea din București – EDIS-UB, cod proiect 182832925”, nu se realizează, se vor aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Autoritatea contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției sunt aprobate în acest sens.

Perioada maximă pentru care operează clauza suspensivă este de 12 luni.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă că autoritatea contractantă și/sau finanțatorul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă și/sau finanțatorul au fost notificate asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Ofertantii, tertii sustinatori sau subcontractanții particpanți la procedura vor depune o declarație conform art. 60 din Legea 98/2016 odata cu DUAE. În acest sens, se va completa Formularul nr. 5.

Operatorii economici participanți au obligatia completării DUAE de către ofertanți/candidați (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători) ca prima dovadă a neîncadrarii în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate.

Ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire va face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a următoarelor informații și documente:

•pentru sediul principal, certificate fiscale cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării, iar oentru sediile secundare/punctele de lucru, se va prezenta o declaratie pe propria raspundere;

•cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul emis de ONRC / actul constitutiv, valabil la momentul prezentarii.

În cazul ofertelor depuse de persoane juridice straine, acestea vor prezenta orice documente edificatoare, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:

Prof. univ. dr. Marian Preda - Rector

Prof. univ. dr. Lucian-Ion Ciolan - Prorector

Prof. univ. dr. Magdalena Iordache-Platis - Prorector

Prof. univ. dr. Valentin -Sorin Costreie - Prorector

Prof. univ. dr. Mariana –Carmen Chifiriuc - Prorector

Prof. univ. dr. Bogdan- Costin Murgescu - Prorector

Prof. univ. dr. Mugurel-Dan Zlotea - Prorector

Prof. univ. dr. Ana Maria Vlăsceanu - Prorector

Alexandru Călin Bădărău - Director General Administrativ

Dr. Florin- Marius Ion - Director General Administrativ Adjunct

Ec. Simion Cristinel Sandu - Șef Serviciul Achiziții

Cosmin Cătălin Olteanu - Director de proiect

Ionuț Cosmin Șandric - Responsabil tehnic

Radu-Petru Irimia - Lector univ. Dr.

Anca Ileana - Director IT&C

Marian Ancuța - Șef Serviciu

Bogdan-Sorin Ion - Inginer de sistem

Alina Țurpac - Responsabil achiziții

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt obligatorii sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Daca este cazul, se va depune angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere.

Angajamentul ferm al tertului sustinator sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere se va depune odata cu oferta.

Nedepunerea odata cu oferta si DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE.

1) Ofertanții declarați câștigători ai procedurilor de achiziții publice sunt obligați să pună la dispoziția Autorității contractante informațiile cu privire la beneficiarul real a fondurilor alocate din PNRR, în înțelesul art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 A Parlamentului European și a Consiliului, așa cum, sunt ele reglementate de obligațiile impuse de art. 22 alin. 2 lit. d din Regulamentul (UE) 2021/241 a Parlamentului European și a Consiliului.

În acest sens, datele privind beneficiarul real vor fi colectate de la ofertanți încă din faza depunerii ofertelor/documentelor suport DUAE, respectiv:

a) pentru ofertanții a căror acționari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras ONRC.

b) pentru ofertantul/ofertanții declarat)i) câștigător(i) are/au în structura acționariatului entități juridice străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertant o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice străine (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările și modificările ulterioare).

c) pentru ofertanții străini, înregistrați în afara României, aceștia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din țara ofertantului, însoțit de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizați, în condițiile legii.

d) pentru ofertanții de tipul asociațiilor și fundațiilor, autoritatea contractantă colectează de la aceștia un extras de la Ministerul Justiției (Registrul Național ONG) privind beneficiarii reali ai asociației/fundației; în cazul în care asociația/fundația este o entitate străină sau are beneficari reali persoane străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertanți o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal/președinte, conform prevederilor articolului 326 din Codul penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.

După stabilirea clasamentului ofertelor sau, după caz, după finalizarea etapei de licitație electronică, comisia de evaluare va solicita prezentarea documentului care conține informațiile cu privire la beneficiarul real al fondurilor alocate din PNRR odată cu documentele suport/dovezile aferente informațiilor din DUAE depuse de ofertantul clasat pe primul loc, aspecte ce se vor menționa în procesele verbale aferente îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, întocmite în conformitate cu prevederile din normele metodologice ale actelor normative anterior menționate.

Colectarea parțială a datelor solicitate de art. 22 din Regulamentul (UE) 2021/241 a Parlamentului European și a Consiliului sau absența lor atrage după sine respingerea ofertei câștigătoare sau, după caz, anularea procedurii de achiziție publică, în situația depunerii unei singure oferte.

Sub rezerva prevederilor art. 56 și 57 din Legea nr. 129 din 11 iunie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului modificată și completată prin Legea 315/2021, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului au, totodată, obligația actualizării informațiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării societății.

În cazul subcontractanților, autoritatea contractantă va colecta informațiile privind numele acestora, acordând atenție modificării subcontractanților/numărului de subcontractanți și nevoii de actualizare a acestor informații pe toată perioada de implementare a proiectului, actualizând informațiile în sistemul integrat de management și control al PNRR (e_SMC și modulele aferente).

Furnizarea datelor și informațiilor privind beneficiarii reali ai contractorilor se realizează de către aceștia din urmă prin transmiterea acestor informații către ONRC. Contractanții au obligația de a informa ONRC de fiecare dată când are loc o modificare a informațiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR.

2) Prezentarea de documente relevante care sa dovedească forma de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic.

Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati/subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de indeplinire: la termenul limita de depunere a ofertelor se va completa DUAE, urmand ca ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante sa prezinte Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrul Comertului sau orice alt document echivalent care să dovedească forma de înregistrare;

In cazul ofertelor depuse de persoane juridice straine, acestea vor prezenta orice document edificator, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatLista principalelor produse similare furnizate în ultimii 3 ani calculați retroactiv față de termenul limită de depunere a ofertei. Lista va reflecta experiența similara în ,,furnizarea de sisteme de virtualizare sau de alte sisteme similare sau superioare din punct de vedere al complexității și scopului descris în caietul de sarcini al achiziției". Experiența similară se va demonstra la nivelul unuia sau mai multor contracte a căror valoare cumulată să fie de minimum 150.000,00 lei fără TVA.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se completează DUAE, urmând ca operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte la solicitarea Autorității contractante unul sau mai multe contracte a căror valoare cumulată să fie de minimum 150.000,00 lei fără TVA, însotițe de procese-verbale de recepție/ document constatator/recomandări etc.) sau orice alte documente similare și edificatoare pentru informațiile declarate in DUAE conform Art 196 alin (2) din Legea 98/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
Informații suplimentare despre licitația electronică:

Autoritatea contractantă va utiliza etapa suplimentară de licitaţie electronică in vederea reofertarii pretului, aceasta se va desfasura intr-o singura etapa. Nu se va utiliza pasul de licitare. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1. Licitatia electronica va începe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la faza finala de licitatie electronica. Durata unei runde: 1 (una) zi. Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 131-138 din Legea 98/2016.

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/10/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 30/01/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 30/10/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform legii aplicabile nr. 101/2016 si 98/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Universitatea din Bucuresti
Adresă: Strada: Panduri, nr. 90, Sector: 5, Judet: Bucuresti
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 050663
Țară: România
Adresă internet: www.unibuc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2023