Servicii - 582589-2019

Submission deadline has been amended by:  27276-2020
10/12/2019    S238

Franţa-Valenciennes: ESP-EISD 6: Prestare de servicii externe pe bază de preț fix și timp precizat și mijloace pentru dezvoltare, consultanță și susținere în domeniul sistemelor de informații ERA

2019/S 238-582589

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate
Adresă: 120 rue Marc Lefrancq
Localitate: Valenciennes
Cod NUTS: FRE11 Nord
Cod poștal: 59300
Țară: Franţa
Persoană de contact: Mr. Thomas Borriello
E-mail: Procurement@era.europa.eu
Telefon: +33 327096501
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.era.europa.eu/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5532
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Căi ferate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

ESP-EISD 6: Prestare de servicii externe pe bază de preț fix și timp precizat și mijloace pentru dezvoltare, consultanță și susținere în domeniul sistemelor de informații ERA

Număr de referinţă: ERA 2019 06 OP
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Această cerere de ofertă vizează semnarea unor contracte-cadru multiple pentru furnizarea de servicii extra-muros legate de concepție, dezvoltare, implementare și asistență în domeniul sistemelor informaționale.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FRE11 Nord
Locul principal de executare:

Sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul procedurii de licitație este de a încheia contracte-cadru cu maxim 5 furnizori de servicii pentru a efectua serviciile detaliate în dosarul licitației. Pentru executarea contractelor se va aplica un mecanism în cascadă, așa cum este descris în dosarul achiziției.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata inițială de 12 luni care poate fi reînnoită de până la 3 ori, de fiecare dată pentru o perioadă de 12 luni, rezultând o durată maximă posibilă a contractului de 48 de luni.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea dosarul achiziției.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 5
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/02/2020
Ora locală: 11:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/02/2020
Ora locală: 14:30
Locul:

Sediul autorității contractante din Valenciennes (Franța).

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea invitația la licitație.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice
Se va accepta facturarea electronică
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/12/2019