Služby - 582589-2019

Submission deadline has been amended by:  27276-2020
10/12/2019    S238

Francúzsko-Valenciennes: ESP-EISD 6: Externé poskytovanie služieb s pevnou cenou a v stanovenom čase a prostriedkoch týkajúcich sa vývoja, poradenstva a podpory v oblasti informačných systémov ERA

2019/S 238-582589

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Železničná agentúra Európskej únie
Poštová adresa: 120 rue Marc Lefrancq
Mesto/obec: Valenciennes
Kód NUTS: FRE11 Nord
PSČ: 59300
Štát: Francúzsko
Kontaktná osoba: Mr. Thomas Borriello
E-mail: Procurement@era.europa.eu
Telefón: +33 327096501
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.era.europa.eu/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5532
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: železnice

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

ESP-EISD 6: Externé poskytovanie služieb s pevnou cenou a v stanovenom čase a prostriedkoch týkajúcich sa vývoja, poradenstva a podpory v oblasti informačných systémov ERA

Referenčné číslo: ERA 2019 06 OP
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je podpísať viacnásobné rámcové zmluvy na poskytovanie služieb mimo miesta („extra-muros“) týkajúcich sa návrhu, vývoja, zavedenia a podpory v oblasti informačných systémov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FRE11 Nord
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom obstarávacieho konania je uzavrieť rámcové zmluvy s maximálne 5 poskytovateľmi služieb na vykonávanie služieb uvedených v súťažných podkladoch. Na realizáciu zmlúv sa použije kaskádový systém, ako je uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Počiatočná doba trvania 12 mesiacov je automaticky obnoviteľná až 3-krát, vždy na obdobie 12 mesiacov, takže maximálna možná dĺžka trvania obstarávania je 48 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri súťažné podklady.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 5
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 03/02/2020
Miestny čas: 11:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 05/02/2020
Miestny čas: 14:30
Miesto:

priestory verejného obstarávateľa vo Valenciennes (Francúzsko).

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri výzvu na predkladanie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/12/2019